Wykonanie aplikacji -bazy danych służącej do nadzorowania zobowiązań umownych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie w ramach procedury rozeznania rynku ofert dotyczących wykonania na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii aplikacji -bazy danych służącej do nadzorowania zobowiązań umownych

  1. Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:
  1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Niniejsze zapytanie o złożenie oferty nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  6. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  7. Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
  1. Oferty należy złożyć droga e-mailową na adres:Bogdan.czekalski@mpit.gov.pl oraz Krzysztof.m.dabrowski@mpit.gov.pl do 8 lutego 2019 r. do godz. 14:00.
  2. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować drogą e-mailową na adres: Bogdan.czekalski@mpit.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia znajdują się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Zapytaniu ofertowym.

pdf Zapytanie ofertowe

0.06MB

pdf Formularz ofertowy

0.04MB

pdf Opis przedmiotu zamówienia

0.05MB

xlsx Przykład pliku aktualizującego bazę - nazwy kolumn.

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 15:36
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 31.01.2019 15:37
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Bogdan Czekalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wykonanie aplikacji - bazy danych służącej do nadzorowania zobowiązań umownych 1.0 31.01.2019 15:36 Bogdan Czekalski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP