W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Taksonomia zrównoważonego finansowania inwestycji - budynki

Informacje na temat efektywności energetycznej budynków w kontekście postanowień rozporządzenia delegowanego Komisji 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

I. Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (załącznik I do rozporządzenia 2021/2139).

1. Budowa nowych budynków (sekcja 7.1 załącznika I do rozporządzenia 2021/2139).
Zapotrzebowanie na energię pierwotną decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych, jest przynajmniej o 10 % mniejsze niż próg określony
w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE. Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej.

W celu stwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wyznaczyć obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego - również do oświetlenia wbudowanego i porównać z pomniejszoną o 10% wartością graniczną wyznaczoną w sposób określony w § 329 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP wyznacza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

2. Nabywanie i prawo własności budynków (sekcja 7.7 załącznika I do rozporządzenia 2021/2139).
W przypadku budynków wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A. Alternatywnie budynek należy do 15 % najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. W przypadku budynków wzniesionych po dniu 31 grudnia 2020 r. budynek spełnia kryteria określone w sekcji 7.1 niniejszego załącznika, obowiązujące w chwili nabycia.

W świadectwach charakterystyki energetycznych funkcjonujących w Polsce nie określa się klasy charakterystyki energetycznej budynków. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej klasy A. Aby stwierdzić spełnienie ww. kryterium należy sprawdzić warunek alternatywny, czyli przeanalizować, czy budynek należy do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

W celu określenia rozkładu zapotrzebowania na energię pierwotną budynków, przydatne mogą być dane zawarte w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków obejmuje wykaz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które zostały sporządzone w Polsce od roku 2015.

Zgodnie z ww. wykazem 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się  zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 76,59 kWh/(m2*rok). Natomiast 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków niemieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się  zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 118,26 kWh/(m2*rok).

Budynki mieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 76,59 kWh/(m2*rok) oraz budynki niemieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 118,26 kWh/(m2*rok) można uznać za spełniające rozpatrywane kryterium. Zostało to poparte odpowiednimi dowodami, tj. porównane z danymi wynikającymi z wykazu świadectw charakterystyki energetycznej budynków przy uwzględnioniu rozróżnienia na budynki mieszkalne i niemieszkalne.

II. Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w adaptację do zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (załącznik I do rozporządzenia 2021/2139).

1. Budowa nowych budynków (sekcja 7.1 załącznika II do rozporządzenia 2021/2139).
Budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych nie przekracza progu określonego w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w przepisach krajowych wdrażających dyrektywę 2010/31/UE. Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej.

W celu stwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wyznaczyć obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego - również do oświetlenia wbudowanego i porównać z wartością graniczną wyznaczoną w sposób określony w § 329 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP wyznacza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

2. Nabywanie i prawo własności budynków (sekcja 7.7 załącznika II do rozporządzenia 2021/2139).
Budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.
W przypadku budynków wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy C. Alternatywnie budynek należy do 30 % najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
W przypadku budynków zbudowanych po 31 grudnia 2020 r. zapotrzebowanie na energię pierwotną, decydujące o charakterystyce energetycznej budynku wzniesionego w ramach robót budowlanych, nie przekracza progu określonego w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych wdrażających dyrektywę 2010/31/UE. Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej.

W świadectwach charakterystyki energetycznych funkcjonujących w Polsce nie określa się klasy charakterystyki energetycznej budynków. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej co najmniej klasy C. Aby stwierdzić spełnienie ww. kryterium należy sprawdzić warunek alternatywny czyli przeanalizować czy budynek należy do 30% najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. przy uwzględnieniu rozróżnienia na budynki mieszkalne i niemieszkalne.
W celu określenia rozkładu zapotrzebowania na energię pierwotną budynków przydatne mogą być dane zawarte w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków obejmuje wykaz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które zostały sporządzone w Polsce od roku 2015.

Zgodnie z ww. wykazem 30% najbardziej efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 84,91  kWh/(m2*rok). Natomiast 30% najbardziej efektywnych energetycznie budynków niemieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się  zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 155,00 kWh/(m2*rok).

Budynki mieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 84,91  kWh/(m2*rok) oraz budynki niemieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 155,00 kWh/(m2*rok) można uznać za spełniające rozpatrywane kryterium. Zostało to poparte odpowiednimi dowodami, tj. porównane z danymi wynikającymi z wykazu świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz uwzględniono rozróżnienie na budynki mieszkalne i niemieszkalne.

 

 

 

Informacje statystyczne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w Polsce

Wychodząc naprzeciw prośbom o udostępnienie informacji statystycznej dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków w Polsce, poniżej zamieszczone zostaje zestawienie (aktualne na dzień 17 listopada 2022 r.), dotyczące wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP), w podziale na województwa, kategorię budynku oraz rok oddania go do użytkowania.

Do informacji statystycznej wybrano najczęściej występujące kategorie budynków w Polsce. Dane statystyczne opracowane na podstawie danych z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, są aktualne na dzień ich sporządzenia. Mając na uwadze, że sporządzone zostało na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, świadectwa wykonane po dacie jego sporządzenia, mogą nieznacznie wpłynąć na wskazane wartości (choć mając na uwadze dość dużą, w większości przypadków, próbę statystyczną, tj. ilość sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej), różnica ta będzie nieznaczna.

 

Materiały

Wskaźnik EP. Najważniejsze kategorie budynków stan na 17.11.2022 r.
EP​_Najważniejsze​_kategorie​_budynków​_stan​_na​_17112022.xls 2.93MB
{"register":{"columns":[]}}