W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030

29.03.2018

Temat kontroli

Przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie NIK, w Ministerstwie Rozwoju zostały zapoczątkowane, a następnie kontynuowane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii skuteczne działania na poziomie krajowym, które mogą zapewnić włączenie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 do polityk krajowych na rzecz rozwoju. Wyznaczone zostały cele rozwojowe w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), które są spójne z celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi wraz z agendą ONZ, budowane jest partnerstwo administracji rządowej z innymi interesariuszami na rzecz współzarządzania procesami rozwojowymi i realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz prowadzone są prace na rzecz doboru wskaźników mierzących postęp w realizacji celów. Zostały podjęte działania we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym dla zapewnienia monitorowania postępów realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych wraz z Agendą 2030.

Ministerstwo rozpoczęło przygotowywanie wieloszczeblowego systemu współdziałania instytucji państwa z samorządami województw i samorządami lokalnymi oraz partnerstwa w celu monitorowania i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Opracowana struktura organizacyjna będzie służyła włączeniu we współzarządzanie instytucji państwa, w tym organów konstytucyjnych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, także przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz podmiotów prywatnych w szczególności przedsiębiorców.

Zainicjowane działania w kierunku budowania społeczno-instytucjonalnego partnerstwa na rzecz wdrażania Agendy 2030 w Polsce zdaniem NIK, powinny być kontynuowane i zintensyfikowane w celu włączenia jak najszerszego grona interesariuszy reprezentujących różne środowiska. Dalsze upowszechnianie i promocja poprzez włączanie w to zadanie szerokiego grona instytucji administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w opinii NIK, spowoduje zwiększenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce.

Struktura instytucjonalna przygotowana do zarządzania procesem wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce została przygotowana z zastosowaniem zintegrowanego podejścia (whole of govemment) oraz jest spójna z zasadą, że nikt nie zostanie pominięty (no one will be left behind) przyjętą w realizacji Agendy 2030. Projekt Agenda 2030 ONZ w Polsce, zakładający stworzenie do końca 2018 r. mechanizmu koordynacji na szczeblu rządowym, w ocenie NIK ma być efektywnym narzędziem wdrażania przez Polskę Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju.

Wnioski pokontrolne

nie sformułowano

Szczegółowe wyniki kontroli w załączniku

Materiały

wystąpienie pokontrolne
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:34 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 1.1 18.06.2019 14:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 1.0 04.01.2019 16:34 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP