KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów.

Projekt przewidziany na lata 2017-2019

Status projektu

 • 20.09.2017 r. - publiczna prezentacja projektu;
 • 10.11.2017 r. - akceptacja Opisu założeń projektu informatycznego przez KRMC;
 • 29.12.2017 r. - złożenie Wniosku o Dofinansowanie z POPC do Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 • 03.2018 r. - wycofanie Wniosku o Dofinansowanie celem aktualizacji planu projektu informatycznego;
 • 10.08.2018 r. - złożenie zaktualizowanego Wniosku o Dofinansowanie do CPPC;
 • 22.10.2018r. - podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt a dokumenty strategiczne

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.;
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Plan działań Ministra Cyfryzacji (wersja zaktualizowana październik 2016);
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wersji zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.;
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020;
 • Strategia „Europa 2020” - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

Cel projektu

 • Zwiększenie dostępności zasobów cyfrowych ISP oraz poprawa ich jakości a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania;
 • poprawa dostępności i możliwości ponownego wykorzystania cyfrowych zasobów nauki, kultury i administracji;
 • stworzenie repozytorium cyfrowych kopii najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury, nauki i administracji oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa;
 • zwiększenie liczby podmiotów udostępniających zasoby, a w konsekwencji – zwiększenie ilości udostępnionych cyfrowo obiektów nauki, kultury i administracji;
 • upowszechnienie informacji na temat potencjału cyfrowych zasobów kultury, nauki i administracji oraz korzyści wynikających z ich otwierania.

Oczekiwane rezultaty

 • Dla Państwa – korzyści finansowe i organizacyjne związane z przechowywaniem najistotniejszych i najcenniejszych dóbr publicznych;
 • Dla Obywateli – rozwój społeczeństwa, łatwy dostęp do cyfrowych zasobów kultury i nauki poprzez jeden scentralizowany punkt;
 • Dla instytucji posiadających cyfrowe zasoby kultury i nauki – optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów;
 • Dla instytucji planujących digitalizację zasobów - optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów.

Harmonogram realizacji projektu

 • Na obecnym etapie trwa przygotowanie Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 12.2017 r.,
 • 10 listopada br. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji pozytywnie zaopiniował Opis założeń projektu informatycznego KRONIK@. Obecnie trwają prace nad sfinalizowaniem Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Jeszcze w tym roku zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 • Trwa podpisywanie listów intencyjnych z poszczególnymi instytucjami ws. współpracy w ramach projektu. Do tej pory podpisano listy z następującymi instytucjami:
  • Biblioteka Narodowa w Warszawie (28.11.2017),
  • Komenda Główna Straży Granicznej (04.12.2017),
  • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski (06.12.2017),
  • Instytut Pamięci Narodowej (07.12.2017),
  • Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego (14.12.2017),
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (29.12.2017)
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (22.12.2017)
  • Muzeum Historii Polski w Warszawie (21.12.2017).
 • Wycofanie Wniosku o dofinansowanie ze względu zmianę kierownictwa projektu i aktualizację planu - 03.2018 r.,
 • Ponowne złożenie Wniosku -10.08.2018 r.  – oczekiwanie na ocenę CPPC.

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 • Budżet państwa.

 

Protokół z publicznej prezentacji projektu KRONIK@.pdf Pobierz plik: pdf Protokół z publicznej prezentacji projektu KRONIK@.pdf

Rozmiar : 0.65MB

Prezentacja założeń propjektu KRONIK@.pdf Pobierz plik: pdf Prezentacja założeń propjektu KRONIK@.pdf

Rozmiar : 5.95MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.10.2018 15:35
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 24.10.2018 15:35
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz