W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Serwis ePUAP

Dzięki ePUAP możesz wysłać pismo, przesłać dokumenty do urzędu bez konieczności odwiedzania jego siedziby. Możesz założyć Profil Zaufany, za jego pomocą podpisywać swoją korespondencję — nie musisz w każdym przypadku używać papieru do komunikacji z urzędem.

Za serwis odpowiada: Minister Cyfryzacji

Przejdź do serwisu epuap.gov.pl

Co to jest ePUAP?

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą.

Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego. Korzyści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto w jednym systemie wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach. 

Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość.

Zadania serwisu ePUAP

Platforma ePUAP jest systemem uniwersalnym i tak pomyślanym, aby umożliwiać definiowanie kolejnych usług usprawniających obsługę obywateli i przedsiębiorstw. Usługi mogą rozwijać zarówno samorządy dla potrzeb lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak i organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajowym (tzw. usługi centralne). 

Przykładem usługi centralnej jest możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla tych zadań specjalnych formularzy. Usługą centralną uzupełniającą usługi dedykowane określonym zadaniom i często wykorzystywaną jest tzw. pismo ogólne do podmiotu publicznego. Usługa ta umożliwia skierowanie pisma do dowolnego podmiotu publicznego, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu i dedykowany specjalny formularz lub droga elektroniczna nie jest dopuszczalna.

Przykładem usługi lokalnej może być usługa dotycząca składania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi te mogą być różne w różnych gminach ze względu na to, że to gminy ustalają sposób naliczania i wysokość opłat lokalnych.

Korzystanie z ePUAP — Profil Zaufany

Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba założyć profil zaufany. Profil Zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w internecie; pozwala też podpisywać pisma w postaci elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych. Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Jak założyć Profil Zaufany?

Obecnie profil zaufany ePUAP można założyć przez jeden z banków: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) i Bank Pekao. 

Przeczytaj o Profilu Zaufanym 

Przejdź do strony Profilu Zaufanego

Co załatwisz dzięki ePUAP?

Dzięki ePUAP, nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
 • uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.:

Historia systemu

Historia informatyzacji administracji publicznej w Polsce liczy sobie kilkanaście lat; bezpośrednią genezą projektu ePUAP była wstępna koncepcja projektu „Wrota”, opracowanego w 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych. Dokument podkreślał konieczność wspomożenia poprawy dostępności usług publicznych on-line oraz standaryzacji wymiany danych w obrębie administracji publicznej. Następnie, w 2004 r. na podstawie wstępnej koncepcji, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, stworzona została koncepcja „Wrót Polski” zawierająca szczegółową wizję architektury, implementacji usług publicznych oraz analizę prawną. Dokument ustanawia ramy programu, składającego się z projektów, których celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.
ePUAP został uruchomiony 14 kwietnia 2008 r. Organy władzy publicznej zobowiązane były z dniem 1 maja 2018 r. do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej na podstawie art. 58 ust 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (obecnie uchylonej).
17 sierpnia 2015 r. został uruchomiony ePUAP2.
13 września 2016 r. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wyodrębnił Profil Zaufany z systemu ePUAP.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.09.2017 15:02 Dominika Waligórska
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Dominika Waligórska
{"register":{"columns":[]}}