Serwis ePUAP

Dzięki ePUAP możesz wysłać pismo, przesłać dokumenty do urzędu bez konieczności odwiedzania jego siedziby. Możesz założyć Profil Zaufany, za jego pomocą podpisywać swoją korespondencję — nie musisz w każdym przypadku używać papieru do komunikacji z urzędem.

Za serwis odpowiada: Minister Cyfryzacji

Przejdź do serwisu epuap.gov.pl

Co to jest ePUAP?

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą.

Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego. Korzyści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto w jednym systemie wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach. 

Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość.

Zadania serwisu ePUAP

Platforma ePUAP jest systemem uniwersalnym i tak pomyślanym, aby umożliwiać definiowanie kolejnych usług usprawniających obsługę obywateli i przedsiębiorstw. Usługi mogą rozwijać zarówno samorządy dla potrzeb lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak i organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajowym (tzw. usługi centralne). 

Przykładem usługi centralnej jest możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla tych zadań specjalnych formularzy. Usługą centralną uzupełniającą usługi dedykowane określonym zadaniom i często wykorzystywaną jest tzw. pismo ogólne do podmiotu publicznego. Usługa ta umożliwia skierowanie pisma do dowolnego podmiotu publicznego, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu i dedykowany specjalny formularz lub droga elektroniczna nie jest dopuszczalna.

Przykładem usługi lokalnej może być usługa dotycząca składania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi te mogą być różne w różnych gminach ze względu na to, że to gminy ustalają sposób naliczania i wysokość opłat lokalnych.

Korzystanie z ePUAP — Profil Zaufany

Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba założyć profil zaufany. Profil Zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w internecie; pozwala też podpisywać pisma w postaci elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych. Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Jak założyć Profil Zaufany?

Obecnie profil zaufany ePUAP można założyć przez jeden z banków: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) i Bank Pekao. 

Przeczytaj o Profilu Zaufanym 

Przejdź do strony Profilu Zaufanego

Co załatwisz dzięki ePUAP?

Dzięki ePUAP, nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
 • uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.:

Historia systemu

Historia informatyzacji administracji publicznej w Polsce liczy sobie kilkanaście lat; bezpośrednią genezą projektu ePUAP była wstępna koncepcja projektu „Wrota”, opracowanego w 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych. Dokument podkreślał konieczność wspomożenia poprawy dostępności usług publicznych on-line oraz standaryzacji wymiany danych w obrębie administracji publicznej. Następnie, w 2004 r. na podstawie wstępnej koncepcji, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, stworzona została koncepcja „Wrót Polski” zawierająca szczegółową wizję architektury, implementacji usług publicznych oraz analizę prawną. Dokument ustanawia ramy programu, składającego się z projektów, których celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.
ePUAP został uruchomiony 14 kwietnia 2008 r. Organy władzy publicznej zobowiązane były z dniem 1 maja 2018 r. do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej na podstawie art. 58 ust 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (obecnie uchylonej).
17 sierpnia 2015 r. został uruchomiony ePUAP2.
13 września 2016 r. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wyodrębnił Profil Zaufany z systemu ePUAP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm. )
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1626 )
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 )
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska