Współpraca międzynarodowa

Ministerstwo Cyfryzacji realizuje zadania związane ze współpracą międzynarodową, w jej wymiarze bilateralnym i multilateralnym. W tym obszarze kooperuje z państwami i organizacjami międzynarodowym, w szczególności UE, OBWE, NATO, ENISA, ECSO. MC ponadto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem norm, standardów, rozporządzeń, decyzji i rekomendacji organów Unii Europejskiej i innych organów międzynarodowych w projektach i systemach teleinformatycznych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami Unii Europejskiej i innymi organami międzynarodowymi. Do katalogu zadań resortu należy ponadto prezentowanie stanowiska RP w zakresie cyberbezpieczeństwa na posiedzeniach organów Unii Europejskiej.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi współpracę międzynarodową w ramach następujących form kooperacji:

Grupa Współpracy ustanowiona na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z 1 lutego 2017 roku w związku z wykonaniem Dyrektywy NIS. Jej ogólną misją jest wspieranie działań na rzecz osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obszarze Unii Europejskiej, a także wspieranie i ułatwianie strategicznej współpracy oraz wymiany informacji między członkami UE. Od strony operacyjnej Grupa Współpracy jest wspierana przez działania sieci zespołów CSIRT. Grupa składa się z reprezentantów państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej oraz organizacji ENISA. Przewodnictwo zapewnia państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Każdy Członek UE posiada ustanowiony pojedynczy punkt kontaktowy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych, który jest odpowiedzialny za zapewnienie współpracy zagranicznej z innymi państwami członkowskimi oraz Grupą Współpracy.

Sieć CSIRT, ustanowiona w oparciu o przepisy dyrektywy NIS, odpowiada za współpracę międzynarodową na poziomie operacyjnym. Sieć składa się z narodowych komórek CSIRT. Polskę reprezentuje obecnie zespół CERT Polska.

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ECSO), powstała w czerwcu 2016 r. w celu ułatwienia kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego w cyberprzestrzeni pomiędzy sektorem prywatnym, Komisją Europejską a administracją publiczną państw członkowskich. Członkowie ECSO obejmują szeroki wachlarz interesariuszy, takich jak duże firmy, MŚP i start-upy, ośrodki badawcze, uniwersytety, użytkownicy końcowi, operatorzy, klastry i stowarzyszenia, a także administracje lokalne, regionalne i krajowe w państwach członkowskich UE, kraje będące częścią Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) oraz kraje stowarzyszone w H2020. Polska jest jednym z założycieli ECSO.

Unia Europejska zadeklarowała zainwestowanie w projekty realizowane w ramach współpracy członków ECSO 450 mln euro z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (H2020). Z drugiej strony KE oczekuje, że członkowie ECSO zainwestują trzykrotnie więcej i do 2020 roku inwestycje w cyberbezpieczeństwo osiągną poziom do 1,8 mld euro. Współpraca w ramach ECSO ma ułatwić jego członkom dostęp do funduszy z H2020 oraz przyczynić się do połączenia zbieżnych inicjatyw w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z różnych krajów UE we wspólne przedsięwzięcia - ma to pozwolić na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do aktorów spoza UE. Ponadto w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pragnie wzmocnić współpracę transgraniczną między wszystkimi zainteresowanymi stronami i sektorami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, a także wspomóc rozwój innowacyjnych i bezpiecznych technologii, produktów i usług w całej UE.

Środkowoeuropejska Platforma Cyberbezpieczeństwa (CECSP) w skład, której wchodzą przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii, jest regionalnym forum, na którym dokonywane są m.in. przeglądy strategii cyberbezpieczeństwa oraz omawiana jest aktualna tematyka wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w porządku prawnym państw członkowskich. Przedstawiciele CECSP spotykają się regularnie, dwukrotnie w ciągu roku, aby omówić główne problemy polityczne i techniczne w cyberprzestrzeni, ponadto CECSP prowadzi wspólne ćwiczenia. Aktualnie prezydencję w ramach platformy sprawuje Republika Czeska.

Horyzontalna Grupa Robocza ds. Cyberbezpieczeństwa (HWP) zapewnia strategiczną koordynację zagadnień cyberbezpieczeństwa w Radzie UE i może być zaangażowana w działania legislacyjne. Celem jej działania jest wypracowywanie stanowisk wobec tematów istotnych z punktu widzenia europejskiego cyberbezpieczeństwa, takich jak przegląd strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz w wytyczne dotyczące ram wspólnej odpowiedzi dyplomatycznej UE na nielegalne działania w Internecie.

Nowe inicjatywy na poziomie UE dot. cyberbezpieczeństwa

Pakiet cyberbezpieczeństwa, został opublikowanym przez Komisję Europejską we wrześniu 2017 roku zbiorem propozycji nowych regulacji, komunikatów oraz raportów, które zawierają szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Składa się z następujących dokumentów:

  1. Wspólny Komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Odporność, Odstraszanie, Obrona: Budując silne cyberbezpieczeństwo dla Unii Europejskiej.
  2. Propozycja regulacji o nazwie Akt Cyberbezpieczeństwa dot. mandatu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) - Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa jak i certyfikacji na poziomie europejskim. Akt Cyberbezpieczeństwa zawiera projekt rozporządzenia, aneks, streszczenie oraz ocenę skutków regulacji składającą się z sześciu załączników. Jednocześnie Komisja przedstawia Raport dot. ewaluacji mandatu ENISA.
  3. Zalecenia Komisji w sprawie skoordynowanego reagowania na incydenty i kryzysy cybernetyczne na dużą skalę.
  4. Komunikat Komisji dot. implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS) wraz z aneksem.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.08.2018 07:44
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 13.08.2018 07:44
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz