Zagłosuj na projekt OSE w ogólnoświatowym konkursie WSIS Prizes 2018

Zagłosuj na projekt OSE

Zgłosiliśmy projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod nazwą ,,OSE – fast Internet for all schools” do udziału w corocznym, ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).

WSIS jest największym na świecie, dorocznym szczytem w sprawie społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze zgłoszone projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata. Konkurs dzieli się na 18 kategorii (OSE zostało zgłoszone do Action Line C1 – The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development), z czego 5 projektów z największą liczbą głosów w danej kategorii przejdzie do następnego etapu konkursu. 

Głosowanie rozpoczęło się 29 stycznia br. i potrwa do 18 lutego br. (godz. 23.00 czasu polskiego). Zachęcamy do udziału i wsparcia naszego projektu. Zagłosuj i zaproś do tego znajomych!

 

Instrukcja głosowania

WAŻNE: By głos na OSE był ważny, należy oddać głos na jeden projekt z każdej z 18 kategorii.

Poniżej prezentujemy pulę informacji o projekcie.

OSE – cele, harmonogram i rezultaty projektu

Zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu

Brak powszechnego dostępu do szybkiego Internetu stanowi barierę w rozwoju potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna dla jednostek oświatowych, które jako podmioty kształcące dzieci, młodzież i dorosłych, nie mogą korzystać z nowoczesnych metod nauczania. W wielu krajach programowanie uważane jest za kluczową umiejętność w nowoczesnym, cyfrowym świecie. Dlatego od września 2017 r. nauka programowania w Polsce znalazła się w programie nauczania I klas szkół podstawowych. Zrealizowanie tego zadania stanowi duże wyzwanie i wymaga m.in. zapewnienia odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej i dostępu do szybkiego Internetu w szkołach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) zapewni dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych dla wszystkich uczniów, niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której się uczą.

W celu zweryfikowania dostępu placówek oświatowych do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przeprowadziły ankietę wśród szkół i placówek ujętych w Systemie Informacji Oświatowej;
 2. Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło otwarte konsultacje społeczne, w ramach których przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli zgłaszać plany inwestycyjne m.in. w zakresie podłączenia jednostek oświatowych do szybkiego Internetu;
 3. Urząd Komunikacji Elektronicznej, w oparciu o prowadzoną inwentaryzację infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, przeanalizował informacje o dostępie jednostek oświatowych do infrastruktury szerokopasmowej.

Na podstawie wspomnianych procesów ustaliliśmy, że jedynie ok. 23% jednostek znajduje się w zasięgu nowoczesnej sieci dostępu do Internetu, umożliwiającej świadczenie usług o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Okazało się również, że ponad 40% jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce nie korzystało z dostępu do nowoczesnych rozwiązań, co nie dawało uczniom możliwości zainteresowania się dziedziną cyfryzacji, tym bardziej nie pozwalało na rozwój w tym zakresie. Za tym faktem stoi najczęściej brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, a także środków na zakup wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych od lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Wykluczenie z dostępu do szybkiego Internetu przekłada się również na brak możliwości wykorzystania cyfrowych narzędzi edukacyjnych, pozwalających kształcić, nabywać i rozwijać kompetencje i umiejętności cyfrowe.

Nowy sprzęt multimedialny dla szkół

Dostęp do Internetu to jednak nie wszystko – nie mniej ważne jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny. Z tego względu prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w szkołach, między innymi za sprawą programu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Aktywna Tablica. Wspomaga on doposażenie szkół podstawowych (publicznych i prywatnych) w tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory oraz nagłośnienie w salach dydaktycznych. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania spójności pomiędzy tempem rozwoju nowoczesnych technologii a możliwościami poznawczymi i rozwojem dzieci oraz młodzieży, wymiana przestarzałego sprzętu w szkołach jest działaniem ciągłym, do którego administracja rządowa oraz samorządowa będzie dokładać coraz więcej starań.

Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

Brak bezpiecznych połączeń, w tym brak działań uniemożliwiających przepływ szkodliwych programów lub kontentu, naraża uczniów na kontakt z treściami nieodpowiednimi dla ich prawidłowego rozwoju. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań informatycznych wspierających nauczycieli i uczniów w bezpiecznym prowadzeniu/uczestniczeniu w procesie dydaktycznym – jednak wielu szkół nie stać na zakup tych narzędzi.

Równy dostęp do sieci dla każdego

Uznaliśmy, że brak działań w obliczu zidentyfikowanych problemów spowoduje pogłębianie się różnic w szansach edukacyjnych i zawodowych pomiędzy uczniami z dużych miast i uczniami z mniejszych miejscowości i wsi, jak również pomiędzy kadrą nauczycielską tych ośrodków. Doszliśmy do wniosku, że kluczem do sukcesu jest zapewnienie równego standardu dla wszystkich, lecz nie w sposób narzucony, a  w oparciu o mechanizmy, które pozwolą zmaksymalizować istniejący i przyszły potencjał cyfrowy dla edukacji, tak aby szkoły same chciały z tych możliwości korzystać. Pod tym kątem przygotowujemy Ogólnopolską Sieć Edukacyjną – sieć, która ma spełnić rolę koła zamachowego dla polskiej edukacji w dobie rewolucji cyfrowej.

Co zostało zrobione

 • W dniu 13 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 90/2017 w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, w której uznano, że jednym z priorytetów polityki Rządu powinno być zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu i umożliwienie uczniom skutecznego korzystania z cyfrowych narządzi i treści edukacyjnych. Rada Ministrów uznała za konieczne utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewni szkołom: dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych, dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z narzędziami służącymi do ochrony uczniów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, narzędzi informatycznych wspierających procesy edukacyjne.
 • W czerwcu 2017 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozstrzygnęło 2 konkurs w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, podpisując umowy o  dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych, obejmujących m.in. podłączenie do szybkiego internetu ok. 7 tys. lokalizacji szkół. Na marginesie warto podkreślić, że 2 konkurs znalazł się w gronie finalistów zeszłorocznej edycji European Broadband Awards, inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego promującej najważniejsze wydarzenia, działania lub projekty związane z budową społeczeństwa informacyjnego.
 • W dniu 10 listopada 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło 3 konkurs na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 PO PC, w ramach którego do podłączenia wyznaczono kolejnych 2579 lokalizacji szkół.
 • W dniu 13 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o OSE, stanowiąca m.in. że:
  • OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, za pomocą której Operator OSE będzie dostarczał szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, z wyłączeniem szkół dla  dorosłych, usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, świadczył usługi bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego, a także udostępniał narzędzia ułatwiające dostęp do oraz promował sposoby bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
  • operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
  • finansowanie zadań OSE następować będzie ze środków budżetu państwa lub środków europejskich.

Obecnie podejmowane działania

 • W dniu 17 stycznia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z NASK-PIB umowę o udzielenie dotacji celowej w wysokości 13 mln zł na finansowanie zadań operatora OSE w 2018 roku.
 • Dobiega końca procedura zmiany treści PO PC i prawdopodobnie w najbliższym czasie uzyskamy akceptację Komisji Europejskiej zatwierdzającą zmiany w PO PC, które umożliwią sfinansowanie projektów dotyczących wdrożenia OSE. Równolegle NASK-PIB przygotowuje się do złożenia wniosków o dofinansowanie do CPPC.
 • NASK-PIB rozbudował stronę internetową zawierającą szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje na temat projektu OSE, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Uruchomiono także punkt kontaktowy dla operatorów chcących współpracować przy tworzeniu OSE.
 • NASK-PIB przygotowuje się do ogłoszenia pierwszych postępowań na wybór podmiotów współpracujących przy zorganizowaniu sieci OSE (w tym realizujących transmisję do szkół oraz zapewniających wsparcie na poziomie lokalnym), a także opracowuje pierwszy harmonogram podłączania szkół, który powinien zostać opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NASK-PIB na początku II kwartału.

Planowane działania

 • Promocja programu OSE wśród szkół i ich organów prowadzących w celu podniesienia świadomości o korzyściach, wynikających z bezpiecznego dostępu do szybkiego Internetu oraz pozostałych możliwości, jakie nieść będzie za sobą uczestnictwo w OSE.
 • Rozstrzygnięcie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa 3 konkursu w ramach działania 1.1 PO PC i skierowanie środków Programu na podłączanie do szybkiego Internetu kolejnych szkół.
 • Świadczenie bezpłatnych usług szkołom od dnia 1 września 2018 r.:
  • Dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
  • Wyposażenie (doposażenie) szkół w elementy wewnątrzszkolnej sieci w podstawowym zakresie (tam gdzie będzie to niezbędne);
  • Ochrona sieci wewnątrzszkolnej oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa użytkownikom Internetu, świadczone wraz z usługą dostępu do Internetu – będzie to zarówno ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i wysoko zaawansowane narzędzia monitorowania zachować użytkowników w celu wykrywania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom;
  • Wsparcie techniczne w administrowaniu szkolną siecią dostępu do Internetu.

Efekty realizacji projektu

Wdrożenie OSE – czyli bezpiecznej telekomunikacyjnej sieci dostępu, łączącej szkoły na terytorium RP i zapewniającej dostęp do usług i zasobów cyfrowych - pozwoli na:

 1. Cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez rozszerzenie go o edukację cyfrową rozumianą jako włączenie i wykorzystanie dostępnych zasobów edukacyjnych z użyciem sieci Internet.
 2. Wprowadzenie lub wsparcie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (m.in. powszechnej nauki programowania).
 3. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych technologii i strumieni wiedzy jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.
 4. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 5. Zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami występującymi w sieci w możliwie największym zakresie.

OSE powstanie w latach 2018-2020. W tym czasie tworzony będzie szkielet komponentu sieciowego OSE oraz - w miarę postępów w podłączaniu szkół przez operatorów telekomunikacyjnych - kolejne szkoły będą sukcesywnie podłączane do sieci OSE.

Szacujemy, że w poszczególnych latach następująca liczba szkół otrzyma możliwość korzystania z usług operatora OSE:

 1. 2018 – do 1,5 tys. lokalizacji.
 2. 2019 – do 12,7 tys. lokalizacji.
 3. 2020 – do 19,5 tys. lokalizacji – wartość docelowa.

Funkcjonowanie OSE, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu, zostanie sfinansowane z budżetu państwa (ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat), natomiast część inwestycyjna projektu OSE zostanie sfinansowana ze środków PO PC.

 


Jak zagłosować na projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - instrukcja.odt Pobierz plik: odt Jak zagłosować na projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - instrukcja.odt

Rozmiar : 1.03MB

Jak zagłosować na projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - instrukcja.pdf Pobierz plik: pdf Jak zagłosować na projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - instrukcja.pdf

Rozmiar : 0.46MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.02.2018 07:35
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 09.02.2018 07:35
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk