Instytut Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu

 Sprawozdanie finansowe Instytutu Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 608 552,12 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia  31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 501 086,10 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 277 753,84 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313 749,01 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

8.9MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.07.2019 14:23
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.07.2019 15:34
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu 1.0 02.07.2019 14:23 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytut Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu 1.1 03.07.2019 15:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP