Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie.

Sprawozdanie finansowe Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie za  rok obrotowy 2018 składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 144.913.986,51 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 974.133,94 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 341.082,38 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.960.506,91 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

1.4MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 11:00
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.07.2019 11:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie. 1.0 10.07.2019 11:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP