Komitet ds. Umów Offsetowych

Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki i sprawuje funkcję opiniodawczą i analityczną w sprawach określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Do zadań Komitetu należy:

w szczególności przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii w zakresie problematyki offsetowej, w tym dotyczących:

  •  zawarcia umowy offsetowej oraz aneksowania zawartych już umów offsetowych,
  • zaliczenia zobowiązania offsetowego na poczet wartości umowy offsetowej,
  • stwierdzenia wykonania umowy offsetowej.

W skład Komitetu wchodzą:

  1. Podsekretarz stanu w MPiT Pan Tadeusz Kościński - przewodniczący Komitetu
  2. przedstawiciele urzędów centralnych takich jak: MF, MSWiA, MSZ, MI, MRPiPS, MZ, MŚ, MRiRW, MON, MNiSW, UZP, Prezydenta RP oraz ABW.
  3. Do udziału w posiedzeniach Komitetu zapraszani są również przedstawiciele służb specjalnych (SKW, CBA) oraz przedstawiciele Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Wysoka ranga członków KUO nie wynika bezpośrednio z przepisów (decydują o niej szefowie resortów), jednak jest uzasadniona stroną merytoryczną opiniowanych zagadnień, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa.

Funkcje sekretarza KUO pełni dyrektor komórki organizacyjnej właściwej ds. problematyki offsetowej – Pan Łukasz Porażyński Dyrektor DHM MPiT.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Komitetu zapewnia DHM, Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego:

Pani Paulina Przewłocka tel. (22)2629769 paulina.przewlocka@mpit.gov.pl lub Naczelnik Wydziału pani Ewa Baranowska tel.(22)2529718 ewa.baranowska@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Rozdział 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 716 )
w związku z art. 34, 35 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 i z 2018 r. poz. 1669 )
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do spraw Umów Offsetowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1107 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 14:38
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 14:38
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komitet ds. Umów Offsetowych 1.0 28.01.2019 14:38 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP