Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa

Tytuł kontroli

Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017.

Podmiot prowadzący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w spółkach, w których minister właściwy do spraw gospodarki wykonywał prawa z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa stosowane były zasady wynagradzania członków zarządu określone m.in. w dokumencie Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r. oraz od sierpnia 2018 r., w zatwierdzonych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zasadach postępowania przy wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami przez Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych. Wdrożone zostały nowe zasady wynagradzania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm., dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu) poprzez przygotowanie projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, związane ze zmianą w 2016 r. podstaw prawnych dotyczących sposobu określenia poziomu tych wynagrodzeń. Tym samym, wypełnione zostały obowiązki wynikające z art. 21 ww. ustawy spoczywające na podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych. Ustalony w uchwałach przedział wynagrodzeń członków zarządu odpowiadał wymogom ustawy o wynagrodzeniach zarządu i mieścił się w granicy przedziału przewidzianego w tej ustawie.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie pozyskiwało informacji na temat dokonanych wypłat odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w nadzorowanych spółkach, umożliwiających prowadzenie monitoringu przestrzegania przez te podmioty postanowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu, co powodowało, że nie był możliwy skuteczny nadzór Ministra nad spółkami w tym zakresie.

Wnioski pokontrolne

NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych   

Szczegółowy opis wyników kontroli w poniższej dokumentacji.

pdf Wystąpienie pokontrolne: odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach DP w latach 2011-2017

2.73MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950130059/U/D19950059Lj.pdf )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.07.2019 11:11
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 02.07.2019 11:12
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa 1.0 02.07.2019 11:11 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP