Ośrodki innowacji

Co to są Ośrodki Innowacji?

Podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.


W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

 • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
 • inkubatory technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • centra innowacji.

Park Technologiczny/Park Naukowy

Wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne

Podmioty zapewniające program inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aby realizować powyższy cel, inkubator w swojej ofercie powinien:

 • posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);
 • zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
 • udostępniać adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą.

Centrum Transferu Technologii

Jednostka powoływana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji – matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Centra Innowacji (CI)

Ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Beneficjenci wsparcia nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Kto nadaje status Ośrodka Innowacji?

Status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Nabór wniosków o akredytację

Nabór wniosków o akredytację ma charakter ciągły i kierowany jest do podmiotów świadczących specjalistyczne usługi proinnowacjyne wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie: 

 • usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
 • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie  i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów  i usług.

Rezultatem realizacji usługi powinno być wdrożenie innowacji technologicznej u przedsiębiorcy rozumianej jako innowacja produktowa lub procesowa opracowana na podstawie lub z wykorzystaniem technologii. Innowacja technologiczna powinna dotyczyć wprowadzenia jej na rynek lub faktycznego wykorzystania w działalności Przedsiębiorcy:

 • produktu lub procesu nowego pod względem technologicznym lub
 • produktu lub procesu znacząco udoskonalonego technologicznie.

Przez innowację produktową rozumieć należy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych.

Przez innowację procesową rozumieć należy wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy (w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania). Do innowacji w obrębie procesów zalicza się też nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. 

Wnioski o akredytację

Wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mpit.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mpit.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 22 262 94 85.

Dokumenty do pobrania:

 

xlsx Fiszka oferty usługowej

0.02MB

doc Wniosek o akredytację

0.18MB

xlsx Załącznik 1

0.01MB

xlsx Załącznik 2

0.01MB

docx Regulamin

0.05MB

docx Kryteria

0.04MB

pdf Kategorie_usług doradczych

0.28MB

xlsx din_lista_ośrodków_innowacji_09072019

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2019 11:08
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 12:23
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek