W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Porządkowanie, archiwizacja i brakowanie dokumentacji.

28.06.2019

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na porządkowanie, archiwizację i brakowanie dokumentacji wytworzonej w zlikwidowanych ministerstwach i placówkach zagranicznych w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacje o ofercie

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia 08-07-2019 r. do godz. 16.00.

Drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  4. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
  8. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.
  9. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kret
tel. 601 383 809
e-mail: malgorzata.kret@mpit.gov.pl

Materiały

Opis przedmiotu zamówienia
ba​_archiwum​_Opis​_przedmiotu​_zamówienia.docx 0.03MB
Formularz ofertowy
ba​_archiwum​_Formularz​_ofertowy.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2019 10:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Porządkowanie, archiwizacja i brakowanie dokumentacji. 1.0 28.06.2019 10:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP