W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie na wykonywanie usług konserwacyjnych dla nieruchomości MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonywanie na rzecz Zamawiającego drobnych napraw i usług konserwacyjnych dla nieruchomości MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, z wyłączeniem prac elektrycznych, oraz wsparcie przy wykonywaniu pozostałych czynności z zakresu obsługi.

Czas trwania:

Przewiduje się realizację zamówienia na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Oferty z wypełnionym formularzem ofertowym należy składać do dnia 8.02.2019 r. na adres:

sekretariatba.mpit@mpit.gov.pl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Biuro Administracyjne, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

 

 

Osoba do kontaktu:

Beata Nowakowska – b.nowakowska@mpit.gov.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

•      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;

•      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;

•      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);

•      Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;

•      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;

•      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);

•      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•      Posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Materiały

SOPZ
SOPZ​_-​_uslugi​_konserwacyjne.doc 0.03MB
Formularz ofertowy
formularz​_ofertowy.doc 0.03MB
Istotne postanowienia umowy
istotne​_postanowienia​_umowy.docx 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.01.2019 11:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zamówienie na wykonywanie usług konserwacyjnych dla nieruchomości MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie 1.0 30.01.2019 11:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP