Zaproszenie do składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii

Niniejsze zaproszenie do składania założeń projektów ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw oraz planowanych przez nie do realizacji projektów, wpisujących się w łańcuch wartości cyklu życia baterii nowej generacji, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu IPCEI. Po zakończeniu tego etapu, pozytywnie ocenieni wnioskodawcy poproszeni zostaną o rozwinięcie koncepcji i przygotowanie pełnych wniosków projektowych.

Projekt powinien charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności i przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjność przemysłu w Polsce i w Unii Europejskiej. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wyróżniać się na tle obecnej oraz zapewniać przewagę konkurencyjną w przyszłości. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, ale powinny, w ramach łańcucha wartości, oddziaływać również na wzrost w innych jego ogniwach.

Projekt może uzyskać wsparcie finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiot projektu spełnia kryteria określone w pkt. 3 komunikatu Komisji (Dz.Urz. UE. 2014/C 188 /02). Koszty kwalifikowalne, to koszty wymienione w załączniku do komunikatu Komisji w sprawie kryteriów analizy zgodności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym w celu promowania realizacji ważnych projektów wspólnego europejskiego interesu w granicach luki w finansowaniu projektu.

Celem Komisji Europejskiej oraz europejskiej strategii przemysłowej jest uczynienie z UE światowego lidera w dziedzinie bezemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z kluczowych wymiarów transformacji w kierunku czystej mobilności jest podtrzymanie globalnej konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego poprzez zbudowanie w Europie przemysłowych zdolności w zakresie pełnego cyklu życia ogniw i baterii. Kompetencje te w XXI w. mają strategiczne znaczenie gospodarcze i obejmują obszary od produkcji surowców i materiałów, poprzez konstrukcję i produkcję ogniw i baterii, aż po ich zbiórkę i przetworzenie.

W 2018 r. Komisja Europejska (KE) powołała inicjatywę o nazwie European Battery Alliance (EBA), której celem jest połączenie wysiłków europejskich państw oraz firm na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu bateryjnego. Mechanizm IPCEI jest jednym z ważniejszych instrumentów, za pomocą których KE wspiera tę inicjatywę. 

Uwaga: Zmiana terminu składania projektów! (aktualizacja z 23.04.2019 r.)

Opis proponowanego projektu należy przygotować wg załączonego wzorca (maksymalnie do 20 stron) i przesłać w formacie PDF drogą elektroniczną do 10 maja 2019 r. do godziny 16:00 na adres e-mail eba@mpit.gov.pl 

Osoby kontaktowe:

Treść przesłanych koncepcji uznana zostanie za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy zgłaszający dokona wyraźnego zastrzeżenia na piśmie. Tożsamość podmiotów zgłaszających koncepcje pozostanie informacją publiczną. 
 

docx Opis założeń projektu dot. baterii

0.14MB

Strony zewnętrzne

EBA
IPCEI

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.04.2019 15:48
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 23.04.2019 15:24
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Janusz Kipigroch
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zaproszenie do składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii 1.0 16.04.2019 15:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zaproszenie do składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii 1.1 23.04.2019 15:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP