Zlecenie przeprowadzenia badania potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi, dotyczącej przeprowadzenia badania potrzeb klastrów w Polsce oraz przygotowanie raportu z wynikami badań. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane w pracach Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, której celem jest wypracowanie dalszych kierunków rozwoju polityki klastrowej w Polsce oraz opracowanie instrumentów wsparcia klastrów.

Informacje o ofercie

 1. Oferty muszą zawierać:
  • dane Wykonawcy: firma, adres, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu;
  • dane osoby do kontaktów w imieniu Wykonawcy;
  • datę sporządzenia oferty;
  • cenę netto i cenę brutto w PLN za całość usługi będącej przedmiotem zamówienia;
  • podpis osoby uprawnionej do składania oferty.
    
 2. Oferty będą musiały zostać sporządzone na „Formularzu ofertowym” zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik do SOPZ. Oferty złożone na innych formularzach nie będą rozpatrywane.
   
 3. Do oferty należy dołączyć „Wykaz usług, z których każda polegała na przeprowadzeniu badania z użyciem kwestionariusza ankiety oraz opracowaniu raportu analitycznego z badania w odniesieniu do programów / instrumentów instytucji administracji publicznej lub w odniesieniu do badania potrzeb przedsiębiorców”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Formularza ofertowego” wraz z towarzyszącymi mu dokumentami.
   
 4. Do oferty należy dołączyć CV ekspertów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do „Formularza ofertowego” dla co najmniej 2 ekspertów potwierdzające ich doświadczenie wraz z towarzyszącymi mu dokumentami wskazującymi podstawę współpracy z ekspertem, jeśli nie pozostaje on w stosunku pracy z oferentem.
   
 5. Do oferty należały dołączyć Kartę Szczegółowy plan i harmonogram badania zgodnie z punktem 6.1 SOPZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do „Formularza ofertowego”.
   
 6. Do oferty należy dołączyć Kartę zespołu badawczego dla przedmiotowej ekspertyzy na formularzu stanowiący załącznik nr 4 do „Formularza ofertowego”, ze wskazaniem maksymalnie 3 członków zespołu zgodnie z punktem 6.2 SOPZ. W przygotowaniu ekspertyzy może brać większa liczba ekspertów, ale ocenie podlegać będzie doświadczenie maksymalnie 3 członków zespołu.
   
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny (wydany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą upływu terminu składania ofert), potwierdzony za zgodność z oryginałem, odpis z KRS albo aktualne (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą upływu terminu składania ofert), potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
   
 8. W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikał będzie zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Osoba do kontaktu

Justyna Choińska-Jackiewicz, e-mail: justyna.choinska-jackiewicz@mpit.gov.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 •  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

pdf Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

0.13MB

docx Formularz ofertowy i załączniki

0.07MB

pdf SOPZ - pytania i odpowiedzi

0.41MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2019 17:19
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 10.05.2019 16:03
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Badanie potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania 1.0 06.05.2019 17:19 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Badanie potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania 1.1 07.05.2019 08:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Badanie potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania 1.2 10.05.2019 16:02 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP