W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozporządzenie UE ws. środków ochrony indywidualnej

Informacje o rozporządzeniu

Aktualnie w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej obowiązuje bezpośrednio od dnia 21.04.2018 r. rozporządzenie unijne PPER 2016/425/UE, przy czym przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność i procedurę komitetową stosuje się od 21.10.2016 r., a art. 45 ust. 1 PPER dotyczący ustanowienia i powiadomienia Komisji Europejskiej o sankcjach od 21.03.2018 r.

Rozporządzenie PPER 2016/425/UE jest dostępne w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex. Rozporządzenie PPER przede wszystkim uzupełnia dyrektywę PPE o  wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych.

Ww. rozporządzenie zastąpiło dyrektywę PPE (Personal Protective  Equipment) odnoszącą się do środków ochrony indywidualnej, która utraciła moc z dniem 21 kwietnia 2018 r.  Przepisy przejściowe zawarte w art.47 PPER stanowią:

Art. 47

1.   Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG, które są zgodne z tą dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 21 kwietnia 2019 r.

2.   Certyfikaty badania typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

Dyrektywa 89/686/EWG w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 89/686/EWG wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 966), które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Obowiązująca od 20.04.2016 r. ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obejmuje także rozporządzenie PPER, a w szczególności sprawy dotyczące nadzoru rynku i sankcji. Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu. Dostępny jest tekst jednolity tej ustawy (Dz.U. z 2019, poz. 544), który mozna pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z aktów prawnych PPE/PPER określają tzw. wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem środków ochrony indywidualnej do obrotu.

Odnośniki

Kontakt

W sprawach rozporządzenia UE i aktów wdrażajacych  (w tym kwestie omawiane na posiedzeniach Grup Roboczych w Brukseli) - Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) - email: sekretariatDOT@mpit.gov.pl

W sprawach norm zharmonizowanych - www.pkn.pl

KOMUNIKAT ws. zagrożeń COVID-19 (z dnia 16.03.2020.)

Szanowni Państwo, przekazujemy link do dokumentu dot. zaleceń Komisji (UE) 2020/403 z dn. 13 marca 2020 r. ws. oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożeń COVID-19. Zamieszczony dokument zawiera szereg działań, aby zapewnić dostępność osobistych środków ochrony indywidualnej i urządzeń medycznych, które są niezbędne dla pracowników służby zdrowia, personelu i innych osób udzielających pierwszej pomocy.

Link do dokumentu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:079I:TOC

KOMUNIKAT (z dnia 8.08.2019.)

Po formalnym zatwierdzeniu  przez Komitet ds. Norm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r., Decyzji Wykonawczej Komisji  z dnia 17 lipca 2019 r. dotyczącej norm zharmonizowanych z dyrektywą Rady 89/686/EWG dla sprzętu unoszącego na powierzchni wody – kamizelek ratunkowych , została ona opublikowana  pod numerem 2019/1217 ( Dz.U. L 192 z 18.7.2019, s. 1. 32. ). Decyzja ogranicza domniemanie zgodności dla  norm EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 and EN ISO 12402-4:2006  z postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG w odniesieniu do niektórych wybranych klauzul.

Niniejsza decyzja wykonawcza Komisji ma szczególny wpływ na certyfikaty badania typu WE i decyzje zatwierdzające, wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z dyrektywą 89/686 / EWG do dnia 20 kwietnia 2019 r. w których zastosowano wyżej wymienione klauzule norm. Od dnia 18 lipca 2019 r., (data publikacji decyzji w Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) takie certyfikaty i decyzje zatwierdzające nie są już ważne w odniesieniu do produktów wprowadzanych na rynek UE  objętych postanowieniami rozporządzenia w sprawie ŚOI (zgodnie z trzecim tiretem ostatniego akapitu  „Wytycznych dotyczących wdrażania art. 47 dotyczącego przepisów przejściowych”).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.03.2020 15:07 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:36 Agata Żołnacz-Okoń