W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania ministerstwa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – czym się zajmujemy?

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiadamy za cztery działy administracji rządowej: gospodarkę, pracę, budownictwo i mieszkalnictwo oraz turystykę.

Polska gospodarka

Pracujemy razem z przedsiębiorcami, pracownikami i organizacjami społecznymi nad tworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju polskich firm, które są kołem napędowym polskiej gospodarki. Tych największych, związanych z dużym potencjałem przemysłowym, jak i tych mniejszych oraz najmniejszych.

W obliczu pandemii COVID-19 – by chronić miejsca pracy oraz pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu płynności finansowej – współtworzyliśmy tarczę antykryzysową. Koordynowaliśmy prace nad ustawami, które złożyły się na nią – tzw. tarczą 1.0 oraz tarczą 4.0.

Naszym strategicznym celem jest modernizacja naszej gospodarki pod względem technologicznym i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obiegu zamkniętym). Tak, aby rosła jej konkurencyjność na globalnych rynkach.

Przedmiotem naszych działań jest także wsparcie rozwoju polskiego rzemiosła, tak by pomóc mu – z jednej strony – zachować tradycję, a z drugiej – iść z duchem czasu.
Odpowiadamy też za kształtowanie polityki inwestycyjnej w Polskiej Strefie Inwestycji/ Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju kraju pod względem nasycenia inwestycjami i premiowaniu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Kształtujemy również polską politykę handlową. Zaś na forum UE – współpracujemy w kwestii wspólnotowych polityk dotyczących przemysłu, konkurencyjności i jednolitego rynku.

Praca

Prowadzimy działania, które zmierzają do pełnego i produktywnego zatrudnienia, w tym opracowujemy rozwiązania prawne dotyczące spraw związanych z działaniami publicznych służb zatrudnienia. Zapewniamy jednolitość stosowania przepisów dotyczących m.in. statusu bezrobotnego, świadczeń z tego tytułu oraz zatrudnienia cudzoziemców.

Koncentrujemy się na rozwoju zasobów ludzkich, który jest ważnym elementem sprzyjającym efektywności pracy, m. in. zajmujemy się:

  • Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
  • Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji czy
  • Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

Podejmujemy działania na rzecz zwiększania mobilności na rynku pracy, co przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Tworzymy również przepisy, które ułatwiają cudzoziemcom podjąć pracę w naszym kraju. 

Bierzemy udział w pracach gremiów wspólnotowych oraz współpracujemy z instytucjami UE w zakresie problematyki zatrudnienia, m.in. w zakresie prac nad Europejską Strategią Zatrudnienia, publicznych służb zatrudnienia, pośrednictwa pracy, siecią EURES, poradnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i migracji zarobkowych.

Działania, jakie podejmujemy w obszarze prawa pracy, to zagadnienia dotyczące indywidualnego prawa pracy. W tym zakresie zajmujemy się sprawami praw i obowiązków pracowników i pracodawców (jak np. zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę, urlopy, czas pracy),  wynagrodzenia za pracę (w tym ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia i należności za podróże służbowe dla pracowników niektórych jednostek państwowej lub samorządowej sfery budżetowej) czy bezpieczeństwo i higiena pracy (np. ochrony zdrowia pracowników, wypadków przy pracy, szkoleń bhp). Sprawujemy także nadzór nad Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP) oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

W tym obszarze nadzorujemy także gospodarowanie środkami Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Mieszkalnictwo i budownictwo

Od końca 2019 r. działamy na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce, zwiększenia dostępności mieszkań oraz uspołecznienia rynku nieruchomości. Prowadzimy w tym celu wielowymiarowe działania – od odbiurokratyzowania i zmodernizowania procedur planowania przestrzennego i procesów budowlanych, po programy budowy nowych mieszkań, upowszechniania nowych modeli mieszkalnictwa, po propagowanie idei inteligentnych miast.

Turystyka

Również od końca 2019 r. odpowiadamy za turystykę. Aktywność turystyczna pozostaje miarą zamożności i poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa. Dlatego wspieramy aktywność turystyczną Polaków, co wzmacnia ich więź  z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym kraju.

Tworzymy programy wsparcia, by wspomagać ten sektor w dalszym rozwoju. Sprzyja to też promocji rodzimych produktów i usług oraz poprawia wizerunek polskiej marki.

Materiały

Informacja o Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w tekście łatwym do czytania i rozumienia
BK​_Informacja​_o​_ministerstwie​_16042021.pdf 0.39MB

Wideo