W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu 49. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

28.04.2021

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął kolejny nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Najważniejsze informacje

Nagrody przyznawane są corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.


Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia nr 7 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 15 grudnia 2020 r. zmieniającym Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury
i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu, dostępnego w postaci formularza poniżej lub bezpośrednio
w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.


Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.


Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się: 

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio: 

  • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio: 

  • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
  • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji: 

  • co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Terminy

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do
30 czerwca 2021 r.
(decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Osiągnięcia naukowe” 
lub 
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.


W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor,
tel. 22 522 51 43, e-mail: Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl.


Pełną treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie znajdą Państwo klikając w link.

Materiały

1. Formularz zgłoszeniowy prace dyplomowe
Formularz​_zgłoszeniowy​_prace​_dyplomowe.pdf 0.32MB
2. Formularz zgłoszeniowy publikacje
Formularz​_zgłoszeniowy​_publikacje.pdf 0.29MB
3. Formularz zgłoszeniowy rozprawy doktorskie
Formularz​_zgłoszeniowy​_rozprawy​_doktorskie.pdf 0.29MB