W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce

Złożoność i przenikanie się celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) wymaga zaangażowania się w proces realizacji celów szerokiego grona interesariuszy reprezentujących różne środowiska tworząc w ten sposób społeczno-instytucjonalne partnerstwo na rzecz wdrażania Agendy 2030 w Polsce. Stawiamy w Polsce na współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych. Oznacza to zaangażowanie i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych. Różne podmioty stają się zatem nie tylko współuczestnikami działań rozwojowych, ale także je współtworzą, co wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za ich przebieg. W czerwcu 2017 r. zainicjowano Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs w Polsce.

Jaki jest cel inicjatywy?

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa zwiększa świadomość coraz to większych kręgów odbiorców nt. przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju, ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych oraz potrzeby współpracy w efektywnej ich realizacji. Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych.

Współpraca szerokiego grona interesariuszy reprezentujących różne środowiska jest istotnym wymiarem działań realizowanych na rzecz efektywnego wdrażania celów. Podczas wystąpienia Polski na Forum ONZ w lipcu 2018 r., podkreślone zostały starania Polski na rzecz aktywnego włączania w planowanie i realizację działań rozwojowych  podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych, sektora nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam na zaznaczeniu istoty  aktywnej partycypacji interesariuszy w tworzeniu polityk publicznych, podkreśleniu, iż takie działania zwiększają zaufanie do władzy i wywołują gotowość do rezygnacji z partykularnych interesów na rzecz wspólnego dobra. Takie podejście zakłada przełamywanie silosów i dystansu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, szerszą komunikację, zwiększanie świadomości o potrzebie współpracy i dialogu. W tym kontekście istotne jest również kreowanie wizerunku Polski jako miejsca nowoczesnego, dynamicznego, otwartego na dialog, partnerstwo, o kompleksowym podejściu do rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Jak przystąpić do Partnerstwa?

Sygnatariusze przystępują do Partnerstwa podczas wydarzeń konferencyjnych organizowanych przez krajowego koordynatora wdrażania SDGs w Polsce – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podczas uroczystości przystąpienia do Partnerstwa, Sygnatariusze na jednej wspólnej karcie Partnerstwa, kolejno składają podpisy pod treścią deklaracji:

Świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich złożoności, upatrujemy w celach zrównoważonego rozwoju szansę na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, kreowaniu synergii, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu, będącemu efektem dialogu, otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszej inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Oprócz złożenia podpisu pod deklaracją, Sygnatariusze zachęcani są do przekazania indywidualnego zobowiązania tzw. commitmentu, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy lub organizacji, SDGs.

Przystąpienie do Partnerstwa oraz złożenie zobowiązania następuje w obecności przedstawiciela najwyższego kierownictwa Ministerstwa, w ramach, organizowanych cyklicznie wydarzeń konferencyjnych. Zachęcamy aby osoby składające podpis w imieniu firmy lub organizacji również reprezentowały szczebel najwyższego kierownictwa, co dodatkowo potwierdza nadanie zasadom zrównoważonego rozwoju priorytetu w działalności danej firmy czy organizacji.

Jakie są zasady przystąpienia do Partnerstwa?

 • Otwartość partycypacji - zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich środowisk i grup społecznych.
 • Dobrowolność udziału - przystąpienie do Partnerstwa nie rodzi zobowiązań dla sygnatariuszy, składane przez sygnatariuszy commitmenty mają charakter dobrowolny i deklaratywny, przystąpienie do Partnerstwa nie generuje obciążeń finansowych dla żadnej ze stron, nie są podpisywane żadne dodatkowe umowy czy porozumienia pomiędzy Sygnatariuszem a Rządem RP. Koordynator zakłada monitorowanie postępów w realizacji złożonych przez Sygnatariuszy projektów jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych. Monitoring nie ma charakteru weryfikacji osiągania założonych celów i wskaźników ani nie wiąże się z odpowiedzialnością za nie podjęcie lub nie osiągnięcie celów projektu. 
 • Deklaratywność współpracy – przystąpienie do Partnerstwa jest przede wszystkim wyrazem poparcia i uznania dla wizji rozwoju świata zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Złożenie indywidualnego zobowiązania na rzecz wybranego/wybranych SDGs nie jest obowiązkowe. Jednakże informacja nt. konkretnych działań/projektów realizowanych przez Sygnatariusza dodatkowo potwierdza fakt realnej integracji zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności organizacyjnej czy biznesowej. Dla krajowego koordynatora wdrażania SDGs jest to dodatkowe potwierdzenie coraz większej dojrzałość polskich przedsiębiorców i organizacji do wprowadzania zmian w procesach zarządzania i rozwoju biznesowego z większą świadomością oddziaływania na otoczenia.

Jak przygotować indywidualny commitment (opis inicjatywy)?

 • Krótki, syntetyczny opis realizowanego przez firmę/organizację/instytucję projektu lub programu, który swym zakresem tematycznym wpisuje się w wybrany/wybrane cele zrównoważonego rozwoju,
 • Elementy opisu commitmentu:    
  • Nazwa firmy (logo)    
  • Tytuł inicjatywy (commitment)    
  • Wskazanie głównego celu SDGs, w który wpisuje się inicjatywa, przyczynia się do realizacji danego celu (logo celu/celów)    
  • Wskazanie głównego SDGs, na który oddziałuje inicjatywa oraz zidentyfikowanie pośredniego wpływu na inne SDGs (wykorzystanie logotypów SDGs)
  • Opis inicjatywy:
   • Krótka charakterystyka: cel inicjatywy, konkretne działania
   • Czy inicjatywa ma charakter jednorazowy czy cykliczny
   • Czy inicjatywa realizowana jest w partnerstwie z innymi podmiotami
   • Kto jest głównym beneficjentem podejmowanych w ramach inicjatywy działań
  • Jakie są planowane/osiągnięte wyniki/rezultaty/mierzalne efekty z podaniem np. czasu/okresu w jakim będą/są osiągnięte (rezultaty jakościowe, ilościowe, mierzalny wpływ)
  • Podpis przedstawiciela kierownictwa 

Kiedy rozszerzenie Partnerstwa?

27 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zainaugurowano Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030, będące ogólnopolskim wydarzeniem konferencyjnym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne środowiska. Założeniem jest, że zarówno wśród panelistów, jak i uczestników znajdą się przedstawiciele administracji każdego szczebla, przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich, naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W trakcie Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 dokonano uroczystego podpisania Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez kolejnych sygnatariuszy. III edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 odbyła się 8 października 2020 r. 

 

Dotychczasowe wyniki Partnerstwa

Dotychczas do Partnerstwa przystąpiło ponad 140 podmiotów reprezentujących różne środowiska, które złożyły łącznie około 170 zobowiązań.

Opisane w commitmentach przedsięwzięcia dotyczą niejednokrotnie wypełnienia więcej niż tylko jednego z celów Agendy. Jako główne cele najczęściej są wskazywane cel 4 – dobra jakość edukacji oraz cel 12 – odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

W wielu zobowiązaniach podkreślono też znaczenie celu 17 – partnerstwa, którego realizacja ma być „dźwignią” pozwalającą na wypełnienie wielu innych deklaracji. Polskie firmy i organizacje podejmują również szereg działań, które przyczynić się mają do ochrony klimatu – 16 zobowiązań dotyczyło SDG 13.

Niewielu sygnatariuszy deklaruje działania w celach 14 i 15, związanych z ochroną zasobów naturalnych (życie na lądzie i życie pod wodą)- w zakresie obu tych celów złożono tylko 4 zobowiązania. Cele 1 i 2 również nie cieszyły się zainteresowaniem wśród sygnatariuszy. Niewielka liczba firm zadeklarowała także działanie na rzecz realizacji celu 5 – równości płci.

Większość sygnatariuszy do tej pory stanowią przedstawiciele środowisk biznesowych. Przedsiębiorstwa dostrzegają współzależność procesów rozwojowych, trafnie identyfikują wyzwania dla branży i sektora oraz podejmują zdecydowane środki dostosowawcze, stając się aktywnym aktorem przemian społeczno-gospodarczych w kraju. Zmienia się podejście przedsiębiorstw, które coraz częściej przeformowują strategie działania w odpowiedzi na mega trendy rozwojowe gospodarki światowej.

Do Partnerstwa aktywnie dołączają również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Liczymy też na akces partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich, młodzieżowych czy społeczności lokalnych. Podejmujemy działania w kierunku zintensyfikowania współpracy w tym zakresie z regionami (Urzędy Marszałkowskie, miasta) celem zwiększenia świadomości i poczucia odpowiedzialności za powodzenie procesu osiągania celów zrównoważonego rozwoju również w wymiarze lokalnym.      

Materiały

Zestawienie commitmentów Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce
DAG​_Comittmenty​_na​_stronę​_październik.xls 0.16MB
Agenda 2030 w Polsce. Krajowe Priorytety wspólne działania
Broszura​_2019.pdf 2.26MB

Gdzie szukać więcej informacji?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

e-mail: Agenda2030@mr.gov.pl

tel.: (22) 411-99-42 lub (22) 411-98-83

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.10.2020 13:12 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
02.08.2019 13:49 Martyna Krawczonek