W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje na temat działalności Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na stronie Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Ministerstwa lub centralnym repozytorium, udostępniana jest na wniosek.

Terminy

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Co do zasady uzyskanie informacji publicznej jest bezpłatne. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Ministerstwo miałoby ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia bądź koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę. W takim przypadku MR może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym poinformuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Złożenie wniosku

1.    w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

2.    w formie elektronicznej na adres: kancelara@mr.gov.pl

3.    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /MPIT/SkrytkaESP

4.    osobiście w siedzibie Ministerstwa

Odmowa udostępnienia

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Rozwoju.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) , w celu rozpatrzenia wniosku.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  7. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
  9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.08.2020 16:36 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
08.04.2019 12:08 Agata Żołnacz-Okoń