W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii jest Departament Kontroli.

Petycje kierowane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii można przesyłać:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rozwoju,Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mr.gov.pl;
 3. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa, Plac Trzech Krzyży 3/5;

Ważne!

 1. Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 2. Petycja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 • jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja, która nie ma imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpatrzenia.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju od wejścia głównego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania petycji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie przepisów ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), w celu rozpatrzenia petycji.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia petycji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.12.2018 14:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 7.0 15.10.2020 15:04 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 6.0 26.08.2020 16:45 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 5.0 18.12.2019 10:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 4.0 14.12.2019 09:45 Aneta Mijal
Złóż petycję 3.0 27.11.2019 08:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 2.0 11.10.2019 12:52 Agata Kubel-Grabau
Złóż petycję 1.1 08.04.2019 11:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż petycję 1.0 27.12.2018 14:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP