W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centra Badawczo-Rozwojowe

Co to są centra badawczo-rozwojowe (CBR)?

Przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym, prowadzący badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo rozwojowego, który uprawnia do korzystania z różnych ulg,
m.in. możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Centra badawczo-rozwojowe mają także możliwość zwolnienia m.in. na zasadach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Kto nadaje status CBR?

Status centrum badawczo-rozwojowego z mocy ustawy nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, spełniający kryteria formalne.

Czym zajmują się CBR-y?

Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa

Przedsiębiorcy, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, korzystają z:

1. ulgi odliczeniowej

Ulga polega na możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową - tzw. „kosztów kwalifikowanych".

(W art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.865) zwanej dalej „ustawą CIT”,w art. 5a pkt 38-40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1387) zwanej dalej „ustawą PIT”, zostały zdefiniowane pojęcia działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac rozwojowych, których dotyczy ulga.).

Podstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły w szczególności (koszty kwalifikowane):

  1. wynagrodzeń pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne;
  2. wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową;
  3. nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  4. ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), a także nabycia od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
  5. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT; art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o PIT;
  6. określonych kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).

Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mają prawo uznać za koszty kwalifikowane, na zasadach określonych w ustawie, także:

  1. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  2. koszty, o których mowa w pkt 4 (dot. ekspertyz, opinii itp.) ponoszone na rzecz podmiotów innych niż jednostki naukowe.


Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności B+R (art. 9 ust. 1b ustawy CIT, art. 24a ust. 1b ustawy o PIT). Podstawa prawna: art. 18d-18e ustawy CIT, art. 26e-26f ustawy o PIT.

2. zwolnienia z podatku od nieruchomości

(Art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170): od podatku od nieruchomości zwalnia się przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych).

3. zwolnienia z podatku rolnego

(Art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256): od podatku rolnego zwalnia się przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych).

4. zwolnienia z podatku leśnego

(Art. 7 ust. 1 pkt 6: ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 888): od podatku leśnego zwalnia się przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych).   

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2019 16:06 Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centra Badawczo-Rozwojowe 4.0 31.07.2020 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centra Badawczo-Rozwojowe 3.0 09.04.2020 18:15 Agata Kubel-Grabau
Centra Badawczo-Rozwojowe 2.0 14.08.2019 15:06 Agata Kubel-Grabau
Centra Badawczo-Rozwojowe 1.2 07.02.2019 11:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centra Badawczo-Rozwojowe 1.1 06.02.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centra Badawczo - Rozwojowe 1.0 25.01.2019 16:06 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP