W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Termin zwoływania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19

28.08.2020

Widok budynku z dołu

Termin zwołania walnego zgromadzenia

Jeśli termin zwoływania walnego zgromadzenia przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to zostaje on przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),

Sprawozdanie finansowe

Termin walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej również zostaje przedłużony.

Art. 90 stanowi przepis szczególny, który powoduje przesunięcie terminów walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wyłączając zarazem stosowanie art. 15zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w zw. z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych.

Jeśli spółdzielnia nie złoży sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym w ustawowym terminie, będzie zobowiązana do złożenia go dwukrotnie.

Konsekwencją rozstrzygnięcia kolizji norm prawnych zawartych w ww. przepisach na korzyść art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. jest stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe spółdzielni powinno być złożone we właściwym rejestrze sądowym dwukrotnie. Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 tej ustawy, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1. Skoro przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. określa dłuższy termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni, to w konsekwencji może się zdarzyć, że sprawozdanie to nie zostanie zatwierdzone w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Stanie się tak w tych przypadkach, w których spółdzielnia zwoła walne zgromadzenie po upływie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego określonego
w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 15zzh ust. 2.

Podstawa prawna:

Art. 15zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) w zw. z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570) art. 69 ust. 2 z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z poźn. zm.)

{"register":{"columns":[]}}