W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logotyp udziału w EXPO pełny

Wystawy EXPO

Od lat uczestniczymy w Wystawach EXPO, ponieważ jest to doskonała okazja do szerokiej promocji Polski na arenie międzynarodowej oraz równoległej realizacji zadań z obszaru promocji wizerunkowej, gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

Wystawy EXPO należą do największych i najbardziej prestiżowych imprez promocyjnych o globalnym zasięgu, które przyciągają miliony zwiedzających. Tematyka wystaw EXPO w coraz większym stopniu związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych naszej cywilizacji.

W 2017 r. uczestniczyliśmy w EXPO w Astanie, a w 2015 r. w EXPO w Mediolanie.

Tym razem weźmiemy udział w Wystawie, która po raz pierwszy odbędzie się na Bliskim Wschodzie i po raz pierwszy zostanie zorganizowana przez kraj arabski. 

UWAGA! ZMIANA TERMINU EXPO 2020! 

Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została przesunięta o rok i zostanie zorganizowana w okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. pod hasłem przewodnim „Łącząc umysły, tworząc przyszłość” („Connecting Minds, Creating the Future”). Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną, jaka wystąpiła na świecie w 2020 r., odpowiadając na prośbę Rządu ZEA, 29 maja 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu podjęło oficjalnie decyzję w sprawie zmiany terminu EXPO 2020. Wystawa zachowała swoją nazwę EXPO 2020. Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie BIE, zagłosowała za przesunięciem terminu organizacji tego wydarzenia. 

EXPO w Dubaju ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz ma inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Te działania będą grupowały się w ramach 3 subtematów: Opportunity, Mobility, Sustainability (Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój).

Będziemy jednym ze 180 krajów, który weźmie udział w EXPO 2020. 

O udziale w EXPO 2020 zdecydował Rząd 7 marca 2018 r., podejmując uchwałę Nr 44/2018 w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Komisarzem został Tomasz Pisula, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., która została realizatorem tego zadania.

Kolejnym krokiem było przyjęcie przez Rząd 20 grudnia 2018 r.  uchwały Nr 146/2018 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”. 

7 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020.  Komisarzem został Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w ówczesnym Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (od 1 lipca 2019 r. w Ministerstwie Finansów). 

25 lutego 2020 r.  Rada Ministrów powołała na stanowisko Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020 Adriana Malinowskiego, dotychczasowego dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju. 

Nasze cele to:

  • przygotowanie wysokiej jakości pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym, 
  •  zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję polskiej kultury, turystyki i regionów.

Pod przewodnictwem Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej została opracowana „Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju” określająca szczegółowo zakres tematyczny i programowy udziału Polski w Wystawie. Dokument ten został przyjęty przez Rząd 20 grudnia 2018 r. razem z ww. uchwałą Nr 146/2018. 

W związku z przesunięciem o rok terminu organizacji EXPO 2020 spowodowanym Covid-19 niezbędne stało się dokonanie zmiany ww. uchwały RM nr 146/2018 oraz zaktualizowanie "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju".  Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 185/2020 zmieniającą uchwałę dotyczącą programu wieloletniego oraz zaktualizowaną wersję Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Przyjęte zmiany obejmują:

  • przedłużenie o rok okresu realizacji programu wieloletniego,
  • zaktualizowanie harmonogramu wykonania poszczególnych zadań związanych z przygotowaniami i udziałem Polski w EXPO 2020, 
  • przesunięcie na lata 2021-2022 środków finansowych zaplanowanych na realizację programu wieloletniego,
  • przeformułowanie wskaźnika realizacji celów programu wieloletniego z liczby odwiedzin na odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (zakłada się, że ok. 10% zwiedzających odwiedzi Pawilon Polski),
  • zaktualizowanie zapisów zawartych w Koncepcji programowej w zakresie przeprowadzonych dotychczas prac przygotowawczych oraz założeń dotyczących programu gospodarczego, który został rozbudowany oraz przystosowany do nowych warunków wynikających z pandemii. 

Wybudujemy na EXPO 2020 własny pawilon narodowy, który będzie zlokalizowany w części poświęconej podtematowi Mobilność. Tematyka polskiej ekspozycji będzie zawierać się w ramach podtematów „Mobilność” oraz „Zrównoważony Rozwój”.  W 2018 r. został wybrany projekt koncepcji architektoniczno-tematycznej Pawilonu Polski, a w 2019 r. wykonawca generalny Pawilonu. Z projektem Pawilonu Polski na EXPO 2020 można zapoznać się na stronie www.expo.gov.pl

Szczególne miejsce w programie udziału Polski w EXPO 2020 mają przedsiębiorcy. Zapraszamy przedsiębiorców do odwiedzania strony www.expo.gov.pl i sprawdzania, jakie możliwości stwarza udział w EXPO 2020.  Są tam systematycznie zamieszczane informacje o ogłaszanych konkursach, podejmowanych działaniach i kluczowych ustaleniach. 

Ponadto dla przedsiębiorców przygotowaliśmy program promocji w ramach poddziałania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" PO IR. Program ten przewiduje realizację wielu działań promocyjnych, w tym organizację Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu Go to Brand, poddziałanie 3.3.3 PO IR, realizowanego przez PARP. Szczegółowe informacje o programie promocji na EXPO 2020 są dostępne w zakładce Promocja eksportu.

                                                   
Ramy prawne oraz zasady organizacji Wystaw EXPO regulują przepisy Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu 22 listopada 1928 r., zmienionej i uzupełnionej protokołami z 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r. i 30 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232). Ich organizacją zajmuje się Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu (dalej: BIE), które przyznaje prawa do organizacji Wystaw i nadzoruje przygotowania do nich. Prawo głosu w BIE mają kraje członkowskie - obecnie jest ich 170 – każdy kraj ma po jednym głosie. 

Mianem EXPO określa się dwa rodzaje wystaw.

Co pięć lat organizowana jest wystawa światowa tzw. World EXPO, która trwa maksymalnie 6 miesięcy, nie ma ograniczeń w zakresie obszaru wystawy i jej tematyka jest ogólna. Poprzednia Światowa Wystawa EXPO odbyła się w 2015 r. w Mediolanie (Włochy), kolejna odbędzie się w 2025 r. w Osace, Kansai (Japonia). O prawo do organizacji EXPO 2030 ubiegają się Rosja (Moskwa) oraz Korea Płd. (Busan).

Drugim rodzajem EXPO są międzynarodowe wystawy tematyczne tzw. International EXPO, organizowane pomiędzy wystawami światowymi, które trwają od trzech tygodni do maksymalnie trzech miesięcy, a ich tematyka jest zawężona do jednego konkretnego obszaru tematycznego. W 2017 r. taka wystawa została organizowana w Astanie (Kazachstan), kolejna odbędzie się w 2027/2028 r.  O prawo do organizacji EXPO 2027 ubiegają się Stany Zjednoczone (Minnesota). Zaplanowana na 2023 r. wystawa w Argentynie nie zostanie zorganizowana.

Główną atrakcją Wystaw EXPO są pawilony lub ekspozycje przygotowywane przez uczestników - głównie są to kraje, ale także organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy (komercyjni uczestnicy wystawy). Wystawom zawsze towarzyszy bogaty program kulturalno-rekreacyjny.

Projekt „Wystawy EXPO” jest jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Akty prawne i dokumenty:

Materiały

Uchwała nr 17/2020 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
Uchwała​_RM​_nr​_17​_z​_25022020​_Komisarz​_EXPO.docx 0.06MB
uchwała nr 15/2019 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
RM-111-10-19​_(obieg)​_uchw​_nr​_15​_RM​_2019​_Komisarz​_EXPO​_2020​_Dubaj.pdf 0.50MB
Uchwała Nr 44/2018 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
Uchwała​_nr​_44.pdf 0.41MB
Uchwała nr 185/2020 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dot. EXPO 2020
Uchwała​_nr​_185​_RM​_2020​_zm​_EXPO​_Dubaj​_15122020.pdf 0.30MB
Załącznik do uchwały nr 185/2020 Rady Ministrów z 15 grudnia 2020 r.
Załącznik​_do​_uchwały​_nr​_185​_RM​_2020​_15122020.pdf 0.65MB
Uchwała nr 27/2019 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dot. EXPO 2020
RM-111-23-19​_(obieg)​_uchw​_nr​_27​_RM​_2019​_zm​_program​_EXPO​_2020​_Dubaj.pdf 0.36MB
Uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”.
Uchwała​_RM​_nr​_146​_z​_2018​_program​_wieloletni.pdf 0.63MB
„Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju” przyjęta przez Radę Ministrów 20 grudnia 2018 r.
Koncepcja​_programowa​_EXPO​_2020​_​_przyjęta​_przez​_RM.pdf 1.33MB
"Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju - aktualizacja" przyjęta przez RM 15 grudnia 2020 r.
Koncepcja​_programowaEXPO​_2020​_wersja​_przyjęta​_przez​_RM​_15122020.pdf 1.53MB
Konwencja o wystawach międzynarodowych
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.08.2021 16:25 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 12:29 Agata Żołnacz-Okoń