W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Dyrektor: Piotr Koszewski

Zastępca dyrektora: Ryszard Adamczak

Zastępca dyrektora: Nina Baran

tel.: 22 411 98 07

tel.: 22 411 96 09

faks: 22 411 91 41

e-mail: sekretariatDNP@mr.gov.pl

 

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych odpowiada za:

 1. wykonywanie zadań związanych z nadzorem, w tym w zakresie organizacyjno-kadrowym, nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z wyłączeniem wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór nad działalnością merytoryczną;

 2. wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648);

 3. wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 284);

 4. wykonywanie zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach statusu centrum badawczo-rozwojowego;

 5. prowadzenie spraw wynikających z realizacji przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491);

 6. wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem przez Ministra rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), a także przygotowywaniem sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni;

 7. wykonywanie uprawnień do wskazywania (wyznaczania) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki w radzie nadzorczej spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną;

 8. wykonywanie uprawnień, wynikających z umów prywatyzacyjnych, umów komunalizacyjnych oraz umów wsparcia udzielonego ze środków zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których Skarb Państwa nie wykonuje praw z akcji lub udziałów;

 9. wykonywanie zadań w zakresie ustanawiania przedstawiciela Ministra jako członka Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284);

 10. przygotowywanie rozwiązań systemowych, procedur i stanowisk z zakresu nadzoru nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

 11. nadzorowanie i dochodzenie realizacji zobowiązań pozacenowych i cenowych wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz umów komunalizacji;

 12. wykonywanie czynności w stosunku do umów, na podstawie których udzielone zostało wsparcie ze zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w których organem właściwym jest Minister;

 13. wykonywanie umów w sprawach objętych byłym działem administracji rządowej – Skarb Państwa zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r.;

 14. planowanie przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek Skarbu Państwa oraz umów prywatyzacji bezpośredniej;

 15. wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa po zlikwidowanych jednostkach badawczo-rozwojowych i zakładach budżetowych, które podległe były Ministrowi oraz należności wynikających z udzielanego przez Ministra wsparcia finansowego inwestycji ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363, z późn. zm.4));

 16. wykonywanie zadań w sprawach dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, w zakresie działania 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, dla których właściwy jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa z tego tytułu;

 17. wykonywanie zadań w sprawach dotyczących zlikwidowanego Funduszu Kredytu Technologicznego, w których organem właściwym jest Minister;

 18. wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów prywatyzacji bezpośredniej;

 19. koordynowanie obowiązków związanych z dostępem Ministerstwa do zintegrowanego systemu baz danych, o którym mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730), przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;

 20. sporządzanie informacji, opinii i analiz przygotowywanych pod kątem ekonomiczno-finansowym, w szczególności w zakresie zadań związanych z dochodzeniem należności Skarbu Państwa;

 21. przygotowywanie oświadczeń w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej;

 22. realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), z zastrzeżeniem § 45 ust. 2 pkt 20;

 23. współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej gospodarka;

 24. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2019 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Osiecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 9.0 27.05.2020 11:46 Agata Kubel-Grabau
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 8.0 06.05.2020 12:42 Agata Kubel-Grabau
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 7.0 20.04.2020 12:39 Agata Kubel-Grabau
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 6.0 25.02.2020 10:24 Agata Kubel-Grabau
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 5.0 27.01.2020 15:03 Agata Kubel-Grabau
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 4.0 16.12.2019 08:25 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 3.0 10.09.2019 13:11 Martyna Krawczonek
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 2.0 09.08.2019 09:58 Bartosz Wysocki
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 1.1 24.05.2019 15:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 1.0 12.04.2019 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP