W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Finansowanie usuwania azbestu

Źródła finansowania usuwania azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym:

 • podpisywanie umów do 31.03.2023 r.,
 • wydatkowanie środków przez beneficjenta do 15.11.2023 r.

Wnioski i terminy składania wniosków:

 • we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.
 • terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Zakres wsparcia:

 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia:

 • do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
 • do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
 • do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dane kontaktowe do WFOŚiGW

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Poradniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Poradnik dla Zamawiających usuwanie azbestu.

Materiały

Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020
Poradnik​_Finansowanie​_2017.pdf 2.83MB

Konkurs Azbest 2019! - wyniki

W dniu 6 marca 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii został ogłoszony Konkurs Azbest 2019 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA). Udział w konkursie mogły wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące zadania związane z realizacją POKA. Oferty należało składać do 29 marca 2019 r. (decydowała data wpływu oferty do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło łącznie 230 ofert, w tym:

 • 7 ofert na działania w bloku 2 - działania edukacyjno-informacyjne;
 • 210 ofert na działania w bloku 3 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
 • 13 ofert po terminie.

Ocena ofert - blok 2 - działania edukacyjno-informacyjne

Na zadania w bloku 2 wpłynęło 7 ofert JST, z których 4 spełniały kryteria formalne określone w Regulaminie.
Dotacje zostały przyznane 4 JST, na łączną kwotę 95 500,00 zł.

Ocena ofert - blok 3 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Na zadania w bloku 3 wpłynęło 210 ofert. Oferty te zostały podzielone na dwie grupy do oceny według kryteriów wskazanych w Regulaminie:

 1. 20 ofert JST, które nie wprowadzały danych do Bazy Azbestowej.
 2. 190 ofert JST, które wprowadzały dane do Bazy Azbestowej.

Spośród 20 ofert ocenianych w 1. grupie 17 spełniło kryteria formalne. Są to oferty gmin, które do tej pory nie wprowadzały danych do Bazy Azbestowej.
Dotacje zostały przyznane 17 JST, na łączną kwotę 156 400,00 zł.

Spośród 190 ofert ocenianych w 2. grupie 141 spełniło kryteria formalne.
Dotacje zostały przyznane 106 JST, na łączną kwotę 1 473 100,00 zł.

Podsumowanie wyników

W ramach Konkursu Azbest 2019 przyznano dotacje:
w bloku 2:

 • 2 gminom na łączną kwotę 19 000,00 zł,
 • 1 związkowi międzygminnemu na kwotę 20 000,00 zł,
 • 1 województwu na kwotę 56 500,00 zł;

w bloku 3:

 • 122 gminom na łączną kwotę 1 481 000,00 zł,
 • 1 powiatowi na kwotę 148 500,00 zł.

Z wybranymi Beneficjentami zostały podpisane porozumienia. Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Materiały

Dotacje dla JST - blok 2 - działania edukacyjno-informacyjne
dotacje​_blok​_2​_www.pdf 0.29MB
Dotacje dla JST - blok 3 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
dotacje​_blok​_3​_www​_poprawione2.pdf 0.35MB

Konkurs Azbest 2019! - ogłoszenie

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, w terminie do 29 marca 2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

 1. działalność informacyjno-edukacyjna;
 2. organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;
 3. wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

 1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
 • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
 • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
 • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Osoby do kontaktu:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 262 98 74, e-mail: izabela.drelich-sikorska@mpit.gov.pl
Monika Krasuska, tel.: 22 262 98 44, e-mail: monika.krasuska@mpit.gov.pl

Materiały

Regulamin Konkursu Azbest 2019
regulamin​_Konkurs​_Azbest​_2019.pdf 0.22MB
Wzór oferty Konkurs Azbest 2019
wzor​_oferty​_2019.rtf 0.07MB
Wzór sprawozdania Konkurs Azbest 2019
wzór​_sprawozdania​_2019.rtf 0.07MB
Wzór porozumienia MPIT-JST na działania edukacyjno-informacyjne
porozumienie​_wzor​_2019​_dzialania​_edu-inf.pdf 0.31MB
Wzór porozumienia mpit-jst na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
porozumienie​_wzor​_2019​_inwentaryzacja​_wyrobow.pdf 0.30MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.01.2020 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
23.07.2019 14:11 Martyna Krawczonek