W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Finansowanie usuwania azbestu

Źródła finansowania usuwania azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym:

 • podpisywanie umów do 31.03.2023 r.,
 • wydatkowanie środków przez beneficjenta do 15.11.2023 r.

Wnioski i terminy składania wniosków dla GMIN:

 • we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.
 • terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Zakres wsparcia dla GMIN:

 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia dla GMIN:

 • do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
 • do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
 • do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dane kontaktowe do WFOŚiGW

Wsparcie dla MIESZKAŃCA GMINY:

 • Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy, ktory planuje usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości, zgłoś się do Urzędu Gminy. Jeśli Gmina lub Powiat zawarły umowę na wsparcie finansowe w zakresie usuwania azbestu z WFOŚiGW, informacje o warunkach, terminach i formie wsparcia powinny być dostępne na stronie internetowej Gminy lub Powiatu.
 • Zapoznaj się z informacjami o obowiązkach związanych z użytkowaniem i usuwaniem azbestu.

EKOKredyty dla klientów indywidualnych:

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Poradniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Poradnik dla Zamawiających usuwanie azbestu.

Materiały

Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020
Poradnik​_Finansowanie​_2017.pdf 2.83MB

Konkurs Azbest 2020! - wyniki konkursu

W dniu 28 lutego 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju został ogłoszony Konkurs Azbest 2020 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA). Udział w konkursie mogły wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące zadania związane z realizacją POKA. Oferty należało składać do 10 kwietnia 2020 r. (decydowała data wpływu oferty do Kancelarii Ministerstwa).

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, wpłynęło łącznie 212 ofert, w tym:

 • 8 ofert na działania w Bloku 2;
 • 204 ofert na działania w Bloku 3.

Ocena ofert – Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne
Na zadania w Bloku 2 wpłynęło 8 ofert JST, z których 3 spełniły kryteria formalne określone w Regulaminie.
Dotacje zostały przyznanie 3 JST na łączną kwotę 51 700,00 zł.

Ocena ofert – Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Na zadania w bloku 3 wpłynęły 204 oferty. Oferty te zostały poddane ocenie formalnej. W jej wyniku:

 • 47 ofert JST zostało odrzuconych ze względu na fakt, że nie spełniły one kryteriów formalnych,
 • 17 ofert JST zostało odrzuconych ze względu na fakt, że były to oferty przesłane ponownie, a wcześniej przesłana oferta spełniła kryteria formalne,
 • 5 ofert JST zostało odrzuconych ze względu na fakt, że oferty wpłynęły po terminie określonym w Regulaminie, tj. po 10 kwietnia 2020 r.

Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 135 ofert JST.

Ocena ofert – blok 3 – grupa 1:
Do grupy 1 zostało zakwalifikowanych 14 ofert JST, które według stanu na dzień 23 lutego 2020 r. nie wprowadzały danych do Bazy Azbestowej.
Dotacje zostały przyznane 14 JST na łączną kwotę 138 400,00 zł.

Ocena ofert – blok 3 – grupa 2:
Do grupy 2 zostało zakwalifikowanych 48 ofert JST, które według stanu na dzień 23 lutego 2020 r. większość danych wprowadziły do Bazy Azbestowej przed 2011 rokiem.
Dotacje zostały przyznane 48 JST na łączną kwotę 617 400,00 zł.

Ocena ofert – blok 3 – grupa 3:
Do grupy 3 zostały zakwalifikowane pozostałe 73 oferty JST, które spełniły kryteria formalne.
Każda oferta mogła uzyskać maksymalnie 9 punktów. Po ocenie wszystkich ofert została przygotowana lista rankingowa ofert. W ramach dostępnego limitu kwotowego, zwiększonego o środki niewykorzystane w Bloku 2, (łącznie 1 266 300,00 zł) możliwe jest dofinansowanie ofert, które uzyskały 7 punktów lub więcej.
Dotacje zostały przyznanie 40 JST na łączną kwotę 504 400,00 zł.

Podsumowanie wyników:
W ramach Konkursu Azbest 2020 przyznano dotacje:

 • w bloku 2:
  • 3 gminom na łączną kwotę 51 700,00 zł,
 • w bloku 3:
  • 102 gminom na łączną kwotę 1 260 200,00 zł.

Z wybranymi Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia. Porozumienia do podpisu będą wysyłane pocztą do Beneficjentów.
Beneficjent powinien, zgodnie z terminem określonym w porozumieniu, złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Kontakt:
Izabela Drelich-Sikorska, e-mail: izabela.drelich-sikorska@mr.gov.pl, sekretariatDGN@mr.gov.pl

 

Materiały

BLOK 2 - wyniki Konkursu Azbest 2020
wyniki​_konkursu​_-​_blok​_2​_-​_www.pdf 0.03MB
BLOK 3 - wyniki Konkursu Azbest 2020
wyniki​_konkursu​_-​_blok​_3​_-​_www.pdf 0.05MB

Konkurs Azbest 2020 ! - ogłoszenie

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres Ministerstwa Rozwoju, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, w terminie do 10 kwietnia 2020 r. - ZMIANA TERMINU !
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

 1. działalność informacyjno-edukacyjna;
 2. organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;
 3. wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

 1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
 • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego;
 • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego;
 • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 30 kwietnia 2020 r. Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Osoby do kontaktu:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 411 98 74, e-mail: izabela.drelich-sikorska@mr.gov.pl
Monika Krasuska, tel.: 22 411 98 44, e-mail: monika.krasuska@mr.gov.pl

Materiały

Regulamin Konkursu Azbest 2020 - zmiana terminu składania ofert
regulamin​_2020​_wydluzenie​_terminu.pdf 0.36MB
Wzór oferty Konkurs Azbest 2020
wzor​_oferty​_2020.rtf 0.08MB
Wzór sprawozdania Konkurs Azbest 2020
wzór​_sprawozdania​_2020.rtf 0.07MB
Wzór porozumienia na działania edukacyjno-informacyjne 2020
porozumienie​_wzor​_2020​_dzialania​_edu-inf​_FINAL.pdf 0.47MB
Wzór porozumienia na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 2020
porozumienie​_wzor​_2020​_inwentaryzacja​_wyrobow​_FINAL.pdf 0.47MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.05.2020 15:17 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
23.07.2019 14:11 Martyna Krawczonek