W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Warsztaty organizowane są dla maksymalnie 53 pracowników Zamawiającego, zwanymi dalej „uczestnikami warsztatów”. W ramach realizacji ww. warsztatów Wykonawca zapewni: dwóch trenerów, którzy przeprowadzą warsztaty, usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczno-restauracyjne oraz wynajem sal konferencyjnych.

Oferty, zawierające komplet dokumentów  zgodnie z pkt XII.1, należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 4 czerwca 2019 do godziny 16:15 r. na adres e-mail sylwia.kondraciuk@mpit.gov.pl, adriana.balazy@mpit.gov.pl z tematem wiadomości “Oferta na przeprowadzenie dwudniowych warsztatów DIN MPiT.

Informacja o wyłonionym Wykonawcy:

Adept Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk


Pełna lista podmiotów:

WIK Consulting, Wojciech Michałek, ul. Różyckiego 2 lok. 23, 62-510 Konin
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Serbinowa 1a, 62-000 Kalisz
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
BRAINSTORM Group Sp. zo.o., uL. Feliksa Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa
Adept Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 •  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Materiały

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
DIN​_SOPZ​_20190528.doc 0.57MB
Wzór umowy
DIN​_wzór​_umowy​_o​_organizację​_szkolenia​_20190528.doc 0.10MB
Formularz ofertowy
DIN​_Załącznik​_1​_Formularz​_ofertowy​_20190528.xls 0.04MB
Wykaz usług
DIN​_Załącznik​_2​_Wykaz​_usług​_20190528.xls 0.03MB
Wykaz trenerów
DIN​_Załącznik​_3​_Wykaz​_trenerów​_20190528.xls 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.05.2019 15:54 Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.2 11.06.2019 13:25 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.1 29.05.2019 11:38 Agata Żołnacz-Okoń
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.0 28.05.2019 15:54 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP