W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ośrodki Innowacji

Co to są Ośrodki Innowacji?

Podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.


W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

 • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
 • inkubatory technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • centra innowacji.

Park Technologiczny/Park Naukowy

Wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne

Podmioty zapewniające program inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aby realizować powyższy cel, inkubator w swojej ofercie powinien:

 • posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);
 • zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
 • udostępniać adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą.

Centrum Transferu Technologii

Jednostka powoływana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji – matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Centra Innowacji (CI)

Ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Beneficjenci wsparcia nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Kto nadaje status Ośrodka Innowacji?

Status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Nabór wniosków o akredytację

Nabór wniosków o akredytację ma charakter ciągły i kierowany jest do podmiotów świadczących specjalistyczne usługi proinnowacjyne wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie: 

 • usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
 • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie  i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów  i usług.

Rezultatem realizacji usługi powinno być wdrożenie innowacji technologicznej u przedsiębiorcy rozumianej jako innowacja produktowa lub procesowa opracowana na podstawie lub z wykorzystaniem technologii. Innowacja technologiczna powinna dotyczyć wprowadzenia jej na rynek lub faktycznego wykorzystania w działalności Przedsiębiorcy:

 • produktu lub procesu nowego pod względem technologicznym lub
 • produktu lub procesu znacząco udoskonalonego technologicznie.

Przez innowację produktową rozumieć należy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych.

Przez innowację procesową rozumieć należy wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy (w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania). Do innowacji w obrębie procesów zalicza się też nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. 

Wnioski o akredytację

Wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mpit.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mpit.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:

Materiały

Fiszka oferty usługowej
DIN​_Fiszka​_oferty​_usługowej2​_01032019.xlsx 0.02MB
DIN​_Wniosek​_01012020
DIN​_Wniosek​_01012020.doc 0.18MB
Załącznik 1
DIN​_Zalacznik1​_01032019.xlsx 0.01MB
Załącznik 2
DIN​_Zalacznik2​_01032019.xlsx 0.01MB
DIN​_REGULAMIN​_01012020
DIN​_REGULAMIN​_01012020.docx 0.05MB
DIN​_Kryteria​_01012020
DIN​_Kryteria​_01012020.docx 0.04MB
Kategorie​_usług doradczych
DIN​_Kategorie​_uslug​_doradczych​_01032019.pdf 0.28MB
DIN​_Lista​_Ośrodków​_Innowacji​_16012020
DIN​_Lista​_Ośrodków​_Innowacji​_16012020.xlsx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.01.2020 12:27 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
09.07.2019 12:23 Martyna Krawczonek