W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Punkt Kontaktowy do Spraw Produktów

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku.  Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

 • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
 • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
 • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
 • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
 • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

Zasada wzajemnego uznawania

Zasada wzajemnego uznawania wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i umożliwia swobodny przepływ towarów w sytuacji braku przepisów harmonizacyjnych UE.

Zgodnie z rozporządzeniem 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania każde państwo członkowskie musi umożliwić wprowadzenie na swój rynek towaru, który już został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim lub w państwie EFTA (czyli państwie, które podpisało Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Ewentualny brak zgody na wprowadzenie towaru na rynek może nastąpić, gdy władze danego państwa zamierzają podjąć środki ograniczające w odniesieniu do danego produktu zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi. Jednak taki zakaz wprowadzenia na rynek musi być uzasadniony i zgodny z zasadą proporcjonalności.

Zasada wzajemnego uznawania towarów zakazuje stosowania między państwami członkowskimi:

 • ograniczeń ilościowych w przywozie towarów oraz wszelkich środków o skutku równoważnym,
 • ograniczeń ilościowych w wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym. 

Wyjątkowo - zakazy lub ograniczenia przewozowe, wywozowe lub tranzytowe w handlu są prawnie dopuszczalne tylko wówczas, gdy są uzasadnione następującymi względami dotyczącymi:

 • moralności publicznej,
 • porządku publicznego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochrony roślin,
 • ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 • ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Wprowadzanie zakazów lub ograniczeń nie może się opierać na arbitralnej (nieuzasadnionej) decyzji powodującej dyskryminowanie lub pośrednie ograniczanie wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu ma charakter dobrowolny. Jest dokumentem, którego celem jest wykazanie przed organami krajowymi państwa na którego rynek podmiot gospodarczy zamierza wprowadzić dany towar, że taki towar został zgodnie z prawem wcześniej wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim. Wzór oświadczenia o wzajemnym uznawaniu stanowi załącznik do rozporządzenia (UE) 2019/515.

Oświadczenie składa się z dwóch części. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu jest sporządzone na wyłączną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego, który to potwierdza składając podpis pod oświadczeniem lub pod jedną z jego części. Oświadczenie lub jedną z jego części mogą sporządzić i podpisać osoby prawne lub fizyczne, którymi są: producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel lub importer lub dystrybutor. Oczywiście jeśli podmiotem gospodarczym jest osoba prawna, to w jej imieniu podpisuje się upoważniona osoba (np. pracownik).

Jeżeli podmiot gospodarczy podpisze oświadczenie (lub jego część), która będzie zawierała nieprawdziwe informacje lub gdy dokumenty dołączone do oświadczenia będą zawierały nieprawdziwe informacje, właściwy organ przeprowadzający ocenę (kontrolę) towaru może ukarać ten podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do rozporządzenia (UE) 2019/515.

Ocena towarów zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/515

Właściwy do oceny danego towaru/grupy towarów organ przeprowadza ocenę/kontrolę towaru zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/515:

 • informuje podmiot gospodarczy, że zostanie przeprowadzona ocena i wskazuje towary, które są przedmiotem tej oceny,
 • wskazuje polskie przepisy techniczne określające wymagania dla towaru, który będzie poddany ocenie; jeżeli przepisy wymagają, aby przed wprowadzeniem na rynek danego towaru zostało wydane zezwolenie to właściwy organ informuje o tym podmiot gospodarczy,
 • informuje o możliwości dostarczenia przez podmiot oświadczenia o wzajemnym uznawaniu,
 • jeżeli podmiot dostarczył oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, w trakcie przeprowadzania oceny uwzględnia sprawozdania z badań lub certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność, a także przedłożone dokumenty i informacje, które podmiot dostarczył.

Po analizie otrzymanych dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną dotyczącą towarów, które poddał ocenie.

Następnie właściwy organ niezwłocznie przekazuje decyzję administracyjną podmiotowi gospodarczemu.

Jeżeli po dokonaniu oceny (kontroli) towaru nie stwierdzono nieprawidłowości to właściwy organ może odstąpić od wydania decyzji co oznacza, że towar może być udostępniany na polskim rynku.

Decyzja administracyjna dotycząca towarów

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu oceny (kontroli) właściwy organ stwierdzi, że towar nie może zostać wprowadzony na rynek lub że dystrybucja towaru już wprowadzonego na rynek powinna zostać okresowo ograniczona, wydaje decyzję administracyjną. W decyzji administracyjnej dotyczącej ocenianych (kontrolowanych) towarów organ określa powody jej wydania. Decyzja:

 • wskazuje krajowe przepisy techniczne, które stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej,
 • opisuje uzasadnione względy interesu publicznego uzasadniające zastosowanie krajowych przepisów technicznych, na których oparta jest decyzja administracyjna.

W decyzji administracyjnej organ opisuje dostępne środki zaskarżenia, tj. informuje podmiot do jakiego organu i w jakim terminie można wnieść odwołanie od wydanej decyzji. Określa się w niej także możliwość skorzystania z usług sieci SOLVIT, czyli sieci pozasądowego rozwiazywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania przepisów prawa unijnego przez administracje państw członkowskich. Podmiot gospodarczy nie może udostępniać towarów na rynku polskim jeżeli:

 1. otrzyma decyzję ograniczającą dostęp danego towaru do rynku lub odmawiająca tego dostępu,
 2. ocena towaru jest przeprowadzana celem wydania zezwolenia umożliwiającego udostępnienie towaru na rynku, a podmiot tego zezwolenia jeszcze nie otrzymał,
 3. gdy właściwy organ tymczasowo zawiesza udostępnianie towarów na rynku, ponieważ stwierdzi, że:
 • stanowią one poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób lub dla środowiska,
 • są one zasadniczo zakazane w Polsce ze względu na moralność publiczną lub bezpieczeństwo publiczne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/515, podmiot gospodarczy, który już udostępnił towar na polskim rynku ma możliwość dalszego udostępniania towarów na tym rynku w czasie, gdy właściwy organ przeprowadza ocenę.

Rozporządzenie pod pojęciem decyzji administracyjnej określa każdy etap procedury administracyjnej. Oznacza to, że w Polsce pod tym pojęciem rozumie się na przykład decyzje odmawiającą dostępu towaru na rynek jak również postanowienie, które może być wydane w przypadku ograniczenia dostępu towaru na rynek.

Materiały

Organy odpowiedzialne za procedurę oceny towarów w Polsce
DSE​_PCP​_Organy​_kontrola​_towarow​_20042020.pdf 0.06MB

Polskie przepisy techniczne

Przepisy techniczne poszczególnych państw członkowskich, w tym polskie przepisy techniczne, można wyszukać poprzez bazę TRIS

Normy krajowe

Normy można wyszukać na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  i zakupić na stronie PKN w Systemie Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług 

Więcej na temat norm można znaleźć na stronie PKN - Polskie Normy  

Informacje udzielane przez Punkt Kontaktowy ds. Produktów

Informacje udzielane są drogą elektroniczną (e-mailem).

Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres mailowy pcp@mr.gov.pl

Termin na udzielenie odpowiedzi - 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez PCP zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów.

PCP nie pobiera opłat za dostarczane informacje.

Zapytania można składać w języku polskim, angielskim oraz francuskim.

Materiały

PCP​_Formularz zgłoszeniowy
DSE​_PCP​_formularz​_zgloszeniowy​_​_20042020.doc 0.04MB
PCP​_RequestForm
DSE​_PCP​_requestForm​_20042020.doc 0.03MB

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Departament Spraw Europejskich 
Punkt Kontaktowy ds. Produktów 
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)
e-mail: pcp@mr.gov.pl

Wykaz Punktów Kontaktowych w państwach członkowskich UE dostępny na stronie Komisji Europejskiej

Wykaz Punktów Kontaktowych w państwach członkowskich UE dostępny na stronie Komisji Europejskiej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.04.2020 08:57 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:21 Agata Żołnacz-Okoń