W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Start in Poland

W czerwcu 2016r. uruchomiono największy w Europie Środkowo-Wschodniej program dla startupów - Start in Poland, który wspiera młode, innowacyjne firmy, lokalizujące swój biznes w Polsce, na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. Program ten skupia najważniejsze instrumentarium wsparcia startupów w Polsce. Budżet programu wynosi blisko 3 mld zł.

Program Start in Poland składa się z wielu komponentów, które są w różnej fazie realizacji. Działania w zakresie instrumentów kapitałowych (w których zewnętrzny inwestor zasila kapitałowo startup) zostały skonsolidowane i są realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju (jego spółkę PFR Ventures). Natomiast, w zakresie programów akceleracyjnych wiodącą rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Program jest ściśle powiązany z innymi działaniami, głównie legislacyjnymi, mającymi na celu poprawę warunków działania innowacyjnych firm czy ich ekspansji zagranicznej.

Celem realizacji programu Start In Poland jest stworzenie ekosystemu rozwoju startupów w Polsce, który zapewni warunki wzrostu liczby startupów i przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwoju. Program Start In Poland ma również na celu stworzenie sprzyjających warunków do działalności startupów, na każdym etapie ich rozwoju,  począwszy od fazy inkubacji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do podmiotów zagranicznych - jednym z komponentów SIP jest program, który ma na celu zachęcanie cudzoziemców do zakładania startupów w Polsce i rozwijania ich działalności. W rezultacie w ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć działalność 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.  

Komponenty Programu Start in Poland

Działania akceleracyjne

Scale Up

Akceleracja Scale Up, została ogłoszona najwcześniej (czerwiec 2016). Program prowadzony przez PARP jest już zakończony. Jego celem było połączenie potencjału startupów z doświadczeniem, infrastrukturą oraz zasobami korporacji, w tym Spółek Skarbu Państwa. Efektem programu jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które były odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby dużych przedsiębiorstw. Spośród 61 aplikacji wybrano 10 akceleratorów, z którymi zawarto umowy na łączną kwotę 57,8 mln zł. Wybrane akceleratory współpracowały z 66 dużymi firmami z różnych branż (m.in. energetycznej, fintech, spożywczej, ochrony zdrowia, motoryzacyjnej, maszynowej, transportowej). Szansę na rozwój ma 276 startupów. Do chwili obecnej liczba deklarowanych wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach i ich łańcuchach wartości przekracza 200. Pośrednim efektem Scale Up jest też coraz więcej prywatnych branżowych funduszy inwestycyjnych (CVC) oraz inkubatorów i akceleratorów prowadzonych przez korporacje.

Programy akceleracyjne 2.5 POIR 2.5

Po sukcesie programu akceleracyjnego Scale Up postanowiono kontynuować tą formę wspierania MŚP poprzez opracowanie komponentu Programy akceleracyjne 2.5 POIR. Program identyfikuje potrzeby biznesowe startupów oraz odpowiedzi na nie poprzez indywidualne podejście i świadczenie usług mających na celu zdynamizowanie jego rozwoju. Program akceleracji zakłada wspieranie startupów uczestniczących w programie dedykowanymi usługami wspomagającymi ich rozwój oraz grantami, do wysokości 200 tys. PLN. Granty przeznaczone są na rozwój produktów lub usług startupów, w tym na dostosowanie do potrzeb odbiorców technologii. Wybrane w konkursie akceleratory (10) będą zobowiązane wybrać min. 25% startupów działających spośród wskazanych obszarów: Technologie kosmiczne, Fintech, Sztuczna inteligencja (AI), Inteligentne tworzywa, Mikroelektronika, Industrial Internet of Things (IIoT)/Augumented reality (AR), Smart city, Cyberbezpieczeństwo, Biogospodarka, Biotechnologia farmaceutyczna. Budżet programu to 120 mln zł. Do programu zgłosiło się już 71 dużych i średnich firm. To 2 razy więcej niż na starcie pilotażu trzy lata temu. Firmy mogą dołączać do programu w trakcie jego trwania.

Elektro ScaleUp

Młode firmy z branży elektromobilności mogą korzystać ze swojego dedykowanego działania, które ma pomóc im m.in. w zdobyciu pierwszego przełomowego zlecenia realizującego potrzeby dużego klienta biznesowego. W dwóch rundach akceleracji wzięło już udział 23 startupy współpracujących z 13 potencjalnymi odbiorcami technologii. Długofalowym celem realizacji pilotażu jest wykreowanie akceleratora branżowego skoncentrowanego na technologiach elektromobilnych, który będzie w stanie, także po okresie realizacji projektu, stać się hubem innowacji dla branży oraz kluczowym podmiotem ekosystemu docelowo finansowanym ze środków prywatnych.

Poland Prize

Program ma na celu zachęcanie cudzoziemców do zakładania startupów w Polsce i rozwijania ich działalności. Pośrednimi rezultatami programu będzie także rozwój funduszy wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu poprzez zwiększenie skali inwestycji w polskie startupy. Wsparcie będzie obejmowało: tzw. soft landing (czyli ułatwienie przyjazdu do Polski i zamieszkania w kraju oraz założenia działalności gospodarczej/spółki), program akceleracyjny (w tym: mentoring, szkolenia, doradztwo, networking), wsparcie finansowe (grant) na rozwój produktu oraz nagrodę (w formie grantu - pomoc de minimis) dla najlepszych startupów, wyłonionych w drodze konkursu.

Program jest adresowany do startupów o dużym potencjale technologicznym, w których udziały będą należeć do osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego oraz takie, w których co najmniej jeden członek zarządu jest cudzoziemcem. Program Poland Prize został ogłoszony 8 lutego 2018r. Wybrano 6 operatorów programu, dzięki czemu przewiduje się rekrutację min. 102 zespołów startupowych. Budżet programu to ok. 30 mln zł.

Inwestycje kapitałowe funduszy VC

Komponentami inwestycyjnymi zarządza PFR Ventures. Obejmują one działania Starter, Biznest, Otwarte innowacji i KOFFI[1]. Obecnie działa 29 funduszy inwestycyjnych współfinansowanych przez PFR Ventures. Do początku września dokonały one 22 inwestycji na kwotę ponad 100 mln zł. W sumie Fundusze PFR Ventures posiadają ponad 2,3 mld zł na inwestycje (środki publiczne i prywatne). Działania PFR Ventures są dostrzegane za granicą – jedna trzecia tych funduszy VC ma charakter międzynarodowy.

Starter

Inwestycje kapitałowe w tym komponencie skierowane na fazę wczesnego rozwoju przedsiębiorstw (pre-seed, seed). Zidentyfikują one pomysły oparte na innowacyjnych rozwiązaniach i zweryfikują potencjał rynkowy przedstawionych pomysłów.

Biznest

W ramach tego komponentu, pośrednicy finansowi będą dokonywać selekcji Aniołów Biznesu i startupów celem dokonania koinwestycji. Finansowanie będzie zapewnione przez PFR Biznest FIZ, Podmiot Zarządzający oraz środki prywatne Aniołów Biznesu. Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

KOFFI

Komponent KOFFI jest dedykowany MŚP na etapie wzrostu, rozwoju/ekspansji poszukującym finansowania na realizację innowacyjnych projektów o dużym potencjale rynkowym/wzrostu, w tym związanych z innowacjami innymi niż technologiczne, np. innowacje organizacyjne, menedżerskie, marketingowe czy związane z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki. Brak jest wymogu prowadzenia działalności B+R. Cele inwestycyjne to zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na etapie wzrostu, rozwoju/ekspansji, umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, rozwój funduszy venture capital oraz aktywizacja inwestorów prywatnych.

Otwarte innowacje

PFR Otwarte Innowacje FIZ powstał z myślą o przedsiębiorstwach w fazie rozwoju technologicznego. Wesprze on podmioty z sektora MŚP na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i docelowo wdrożenia innowacji technologicznych i projektów B+R pozyskanych w formule otwartych innowacji o dużym potencjale rynkowym.

Działania inkubacyjne, pre-inkubacyne i różne

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Działanie to polega na dwuetapowym wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej. Pierwszy etap wsparcia (poddziałanie 1.1.1 PO PW) jest realizowany poprzez utworzenie Platform startowych, których celem będzie stworzenie dla ich odbiorców warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w Polsce Wschodniej w formie przedsiębiorstw typu startup. Pomysłodawcy, którzy z sukcesem przeszli inkubację w Platformach startowych i założyli firmę, będą skierowani do poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. O wsparcie finansowe ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce Wschodniej, które posiadają opracowany model biznesowy oraz MVP. Pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na dalszy rozwój produktu oraz ekspansję przedsiębiorstwa.

W pilotażu platform, 2293 zgłoszone pomysły udało się przekuć w 210 startupów, z których wsparcie na rozwój dostało 102. Docelowy program, w którym uczestniczy 6 Platform, już zaowocował zgłoszeniem prawie 1800 pomysłów.

Dobry pomysł

Wychodząc naprzeciw potrzebie zagospodarowania innowacyjnych pomysłów indywidualnych wynalazców (nie mogących wcześnie korzystać ze wsparcia finansowego) w 2017r. uruchomiono pilotażowy Program Dobry Pomysł. Program miał na celu zapewnienie wsparcia autorom innowacyjnych rozwiązań, aplikującym jako osoby fizyczne, które dokonały wynalazku w warunkach lub w zakresie nie objętym umową o pracę, lub nie były związane innymi relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów. Pomysłodawcy otrzymują dostęp do usług niezbędnych do weryfikacji komercyjnej przydatności pomysłu oraz możliwość przygotowania kompleksowej komercyjnej oferty dla inwestora dotyczącej wdrożenia innowacyjnego rozwiązania. Realizacją pilotażu programu zajmuje się Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z konsorcjantami- Fundacją Zaawansowanych Technologii, Fundacją Centrum Innowacji FIRE oraz INVESTIN.

Do końca czerwca 2018r. do programu zgłoszono 640 pomysłów. Zwycięskie projekty (36) przeszły czteroetapową weryfikację, podczas której pomysłodawcy zaprezentowali innowacyjność pomysłów, wykazali, że mają do nich prawa własności, zdefiniowali odbiorców i określili szanse komercjalizacji swoich rozwiązań. Dla każdego z finałowych pomysłów analitycy przygotowali szczegółowy biznesplan, wskazujący perspektywy rozwoju.

Wsparcie prawne dla startupów

Program PARP jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, którzy znajdują się na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej oraz posiadają dokument potwierdzający nawiązanie wstępnej relacji z inwestorem. PARP oferuje indywidualne doradztwo prawne wybranych kancelarii w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej i w trakcie negocjacji jej warunków.

W 2018 roku 27 startupów otrzymało pomoc prawną wybranych kancelarii, mających doświadczenie w pomocy młodym firmom. Porady dotyczą realizacji procesu inwestycyjnego: przygotowania startupu do analizy due-diligence, analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki czy przygotowania umowy z kontrahentem. W 2019 roku w ramach wsparcia prawnego zostało wspartych kolejnych 48 startupów.

Pożyczka na rozwój

Kilkadziesiąt młodych firm będzie mogło otrzymać preferencyjny kredyt, w którym zaszyte będzie bezzwrotne wsparcie na refinansowanie wkładu własnego. Wysokość pożyczki sięga od 75 tys. zł do 500 tys. zł. Na okres do 60 miesięcy przy oprocentowaniu od 2,5% do 6% w stosunku rocznym (bez prowizji). Wkład własny rozpoczyna się od 20% kwoty wydatków kwalifikowanych, a karencja w spłacie pożyczki wynosi do 9 miesięcy. Środki mogą być przeznaczone na nabycie i instalacje nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi oraz integracje zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem IT.

 

[1] Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.09.2020 13:10 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
17.12.2018 15:07 Agata Żołnacz-Okoń