Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Projekt RKB ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemów administracji publicznej z publiczną siecią internetową oraz zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania systemów administracji państwowej — niezależnie od funkcjonowania internetu. W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczne środowisko dla funkcjonowania zintegrowanych systemów teleinformatycznych Państwa. 

Status projektu:

Przygotowywany

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt a dokumenty strategiczne

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.,  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa, 14.02.2017r. 
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa, 14.02.2017r. 
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r.

Cel projektu

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i dostępności usług elektronicznych państwa.
 • Zapewnienie oddzielonego od sieci publicznej kanału bezpiecznej komunikacji pomiędzy systemami administracji rządowej.
 • Standaryzacja oraz optymalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w skali państwa.
 • Efekt skali, który przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z bezpieczeństwem państwa.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla krytycznych usług w skali państwa.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • Centralizacja zasobów informatycznych państwa.
 • Poprawa racjonalności i wzrost efektywności wydatkowania środków na informatyzację państwa.
 • Ujednolicenie i optymalizacja polityki projektowej, zakupowej i zarządzania licencjami.
 • Optymalne wykorzystanie sprzętu, zasobów materialnych i niematerialnych, ludzkich i finansowych.
 • Standaryzacja usług infrastrukturalnych oraz optymalizacja procesów utrzymania.
 • Efekt skali, który przyczyni się do obniżenia kosztów wytworzenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury IT.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla najważniejszych usług w skali państwa.

 

Bezpośrednim efektem projektu będzie:

 • zapewnienie wysokodostępnej infrastruktury obiektowej CPD,
 • zapewnienie bezpieczeństwa styku systemów teleinformatycznych zainstalowanych w klastrze z publiczną siecią Internet,
 • optymalizacja szerokości pasma usługi dostępu do publicznej sieci Internet dla użytkowników klastra, zapewnienie funkcjonowania wymiany informacji poprzez intranet pomiędzy podmiotami administracji publicznej, nawet w sytuacji znaczących zakłóceń funkcjonowania sieci Internet,
 • wyodrębnienie w strukturze sieci klastra stref DMZ dla usług kierowanych na zewnątrz klastra oraz stref bezpieczeństwa dla rejestrów publicznych.

Finanse

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Aktualny status:

w przygotowaniu są szczegółowe założenia projektu

Załącznik nr 1 do Strategii Informatyzacji Państwa — Portal Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz plik: pdf Załącznik nr 1 do Strategii Informatyzacji Państwa — Portal Rzeczypospolitej Polskiej

Rozmiar : 1.13MB

Załącznik nr 2 do Strategii Informatyzacji Państwa — Opis docelowego modelu eID Pobierz plik: pdf Załącznik nr 2 do Strategii Informatyzacji Państwa — Opis docelowego modelu eID

Rozmiar : 0.29MB

Załącznik nr 3 do Strategii Informatyzacji Państwa — Główny Informatyk Kraju Pobierz plik: pdf Załącznik nr 3 do Strategii Informatyzacji Państwa — Główny Informatyk Kraju

Rozmiar : 0.8MB

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1)