GIK-Główny Informatyk Kraju

Koncepcja Głównego Informatyka Kraju jest zestawem mechanizmów porządkujących proces informatyzacji państwa. Obejmuje ona zarządzanie obszerną strukturą organizacyjną z jasno określonymi rolami poszczególnych aktorów. Opiera się na zasadach ponownego wykorzystania (reuse) i współdzielenia zasobów, integracji systemów i ich referencyjności.

Status projektu:

 • Realizowany

Cel projektu

Mechanizm GIK zakłada uporządkowanie procesów informatyzacji państwa poprzez ich konsolidację, centralizację oraz stworzenie racjonalnych interakcji kluczowych uczestników tych procesów. W rezultacie przewiduje się obniżenie kosztów wytwórczych i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz ich integrację dla dobra obywateli, interesu Skarbu Państwa i sprawności funkcjonowania administracji publicznej.

Wszystkie te działania pozwolą na obniżenie kosztów wytwarzania oraz utrzymania systemów IT. GIK jest narzędziem wymuszającym racjonalne podejście do budowy i współdzielenia infrastruktury oraz rozwiązań realizowanych przez administrację w ramach projektów IT.

Oczekiwane rezultaty

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach GIK opracuje model tworzenia i rozwoju bazy wiedzy i kompetencji administracji oraz zredefiniuje zakresy ról i kompetencji jednostek biorących udział w procesach informatyzacji Państwa. Główny Informatyk Kraju będzie definiował systemowe meta-reguły wskazujące parametry, jakimi muszą dysponować poszczególne nowotworzone systemy IT, niezależnie od warunków brzegowych i krytycznych kryteriów zdefiniowanych w POPC. O meta-reguły zostaną oparte wszystkie nowe projekty POPC (a w przyszłości, w wersji GIK 2.0, wszystkie projekty i systemy IT w administracji rządowej RP), które zawierać będą zasady realizacji projektów oraz tworzenia systemów IT. Do takich zasad należy m.in.

 • konieczność uzasadnienia powstania systemu,
 • uzasadnienia celowości przetwarzania informacji w systemie,
 • integracja z architekturą informacyjną państwa z wykorzystaniem istniejących zasobów infrastruktury,
 • konieczność korzystania z zasobów Bazy Aktywnych Systemów Informatycznych Administracji – BASIA – przy planowaniu i ocenie projektów dla uniknięcia powielania istniejących rozwiązań.

Mechanizm zakłada konsolidację kompetencji poprzez stworzenie kanału komunikacji i wymiany wiedzy wśród ekspertów IT Państwa. Działania te postępować będą w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Kompetencyjnego Administracji. Ponadto zakłada się przejęcie przez Centralny Ośrodek Informatyki funkcji Centrum Usług Wspólnych (CUW) adekwatnych do procesu informatyzacji Państwa dla wspierania realizacji meta-reguł powiąza-nych ze strategią IT Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o to, aby również zgłaszane potrzeby zakupów w zakresie projektów IT poszczególnych urzędów były poddawane mechanizmom GIK, w szczególności w zakresie rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych administracji rządowej RP. Funkcję centralnego zamawiającego systemów IT - ale wyłącznie w zakresie produktów niepowtarzalnych, czyli co do zasady projektów, a nie zakupów sprzętu i standardowego oprogramowania - pełnić będzie COI. 

W efekcie Państwo odzyska strategiczną kontrolę nad informatyzacją oraz implemntacją projektów IT w administracji publicznej.

Aktualny status:

 • W pierwszej fazie wdrażania mechanizm GIK obejmuje opiniowanie projektów informatycznych będących przedmiotem rozpatrzenia w ramach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Projekty kierowane do KRMC podlegają ocenie zarówno Rady Architektury jak i Rady Ekspertów, które funkcjonują jako zespoły zadaniowe przy Komitecie.
 • W celu zapewnienia skutecznej koordynacji procesów cyfryzacyjnych została utworzona Rada Dyrektorów IT składająca się z osób kierujących aktualnie komórkami IT w najważniejszych instytucjach administracji publicznej. Na Radę nie są nakładane żadne zobowiązania formalne. Rada działa w formule think-tanku i stanowi forum wymiany doświadczeń oraz inspiracji dyskusji lub działań wspólnych dla całego środowiska teleinformatycznego administracji. Pozwala to na lepsze informowanie się o realizowanych przedsięwzięciach, wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Stanowi ona również platformę dyskusji o zagadnieniach wpisujących się zarówno w cele Programu Zintegrowanej Informacji Państwa, jak i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Realizowane jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców POPC w przygotowaniu projektów. Ze wsparcia można skorzystać na każdym etapie projektu tj.: 
 1. Opracowanie koncepcji projektu,
 2. Opis założeń projektu informatycznego,
 3. Opracowanie i założenie dokumentacji aplikacyjnej,
 4. Rozliczenie projektu,
 5. Odbiór usług IT,
 6. Rozliczenie projektu. 

Powyższe zadania realizowane są przez Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie” COI. Formy wsparcia obejmują stronę internetowa z bazą wiedzy, kadrę ekspertów, pakiet specjalistycznych usług związanych z realizacją projektów IT oraz pakiet szkoleń i warsztatów.

Z usług wsparcia oferowanego przez centrum kompetencyjne można korzystać:

Telefon: +48 22 250 18 03 lub + 48 22 250 28 85
E-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

Na etapie wstępnej koncepcji projektu:

 • Informowanie o procedurze naboru projektów oraz warunkach brzegowych niezbędnych do spełnienia w celu ubiegania się o dofinansowanie w POPC,
 • Udzielanie porad wnioskodawcom i potencjalnym wnioskodawcom dotyczących przygotowania projektu, w szczególności w zakresie wpisywania się projektów w poszczególne działania POPC, kwalifikowalności planowanego projektu i zaplanowanych wydatków,
 • Wsparcie przy przygotowaniu opisu założeń projektu (fiszki projektowej) ocenianej na etapie KRMC, w tym wycena projektów,
 • Weryfikowanie wstępnych wersji opisów założeń projektu pod kątem spełnienia minimalnych warunków w POPC. 

Powyższe zadania realizowane są samodzielnie przez MC lub też zlecane są do realizacji przez COI. Formy wsparcia obejmują rozmowy telefoniczne, indywidualne spotkania oraz opiniowa-nie dokumentów.

Na etapie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do POPC:

 • Weryfikacja założeń projektów określonych we wnioskach o dofinansowanie, w tym ich kompletności i poprawności dokumentacji aplikacyjnej,
 • Wstępne opiniowanie dokumentacji pod kątem możliwości spełnienia przez nie kryteriów w POPC, 

Powyższe zadania są realizowane przez MC oraz zaangażowanych ekspertów zewnętrznych. Formy wsparcia obejmują analizę dokumentów aplikacyjnych, konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe.

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 08:57
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 08:57
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński