Article List

Centralny Ośrodek Informatyki

Dzięki technologii cyfrowej możemy łączyć rozproszone instytucje i zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi. Chcemy usuwać przepaść między usługami publicznymi a komercyjnymi. Jesteśmy za mądrym otwieraniem państwowych rejestrów i zbiorów danych. Udostępnianie ich w formie przyjaznych i prostych usług ułatwia ludziom życie, wspiera rozwój biznesu, daje więcej wolności.

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Instytut Łączności jest placówką naukowo-badawczą, podlegającą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, działającą w dziedzinie telekomunikacji. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

Misją instytutu jest prowadzenie badań i prac w obszarach szeroko rozumianej informatyki, co skutkuje przystosowaniem ich wyników do nowych zastosowań. Działalność instytutu ukierunkowana jest na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, doskonalących istniejące urządzenia, technologie i systemy przyczyniając się do efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie

Polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług.

Metrics