W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

Istotą projektu, uruchamianego przy ścisłej współpracy z administracją samorządową RP, jest synergia projektów realizowanych przez administrację rządową z projektami i rozwiązaniami IT na poziomie regionalnym i lokalnym (samorządowym). Uwzględnia on szczególnie Plan Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC). Narzędziem spinającym projekty rządowe jest Architektura Informacyjna Państwa (AIP). LW2016 jest zatem zaproszeniem dla administracji samorządowej do włączenia się w budowę wspólnej architektury, uwzględniając dorobek całej administracji publicznej RP. Z punktu widzenia obywatela chodzi o to, aby usługi administracji były spójne, przyjazne i maksymalnie uproszczone, bez podziału na administrację rządową i samorządową. Z punktu widzenia administracji dążymy do usprawnienia funkcjonowania Państwa, racjonalnego wydatkowania środków, synergii realizowanych projektów i współdzielenia istniejących już i budowanych rozwiązań.

Uruchomienie LW2016 zostało poprzedzone uzgodnieniami pomiędzy Ministerstwem Cyfryza-cji i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), warunków formalnych i operacyjnych prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia i zainicjowane podpisaniem Listu intencyjnego 24 lutego 2017 r. Dokument ten opisuje role i zadania stron współpracy oraz warunki organizacyjne LW2016.

Linia Współpracy ma odgrywać także rolę edukacyjną na temat prowadzonych przez MC i Rząd przedsięwzięć z dziedziny IT, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii.

Projekt przewidziany na lata 2016-2021    

Status projektu:

•    Realizowany


Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji 

Współpracują: 

 •  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 •  Związek Województw RP
 •  Związek Powiatów Polskich
 •  Unia Metropolii Polskich
 •  Związek Gmin Wiejskich RP
 •  Unia Miasteczek Polskich
 •  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 •  Ministerstwa i urzędy centralne.
 •  Zespół ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 •  Rada Programowa LW2016


Projekt a dokumenty strategiczne

 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r.  http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 
 • Plan Działań Ministra Cyfryzacji, stanowiący załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa,  27.09. 2016 r. http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 

Cel projektu

Celem projektu „Linia Współpracy Rządu i Samorządu 2016” jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji, uwzględniając wykorzystanie dorobku jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie informatyzacji, w synergii z planowanymi projektami i produktami administracji rządowej, w szczególności wymienionymi w PDMC i precyzowanymi w ramach opracowywanej przez MC Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).

Oczekiwane rezultaty

 • synergia rozwiązań informatycznych tworzonych przez administrację samorządową i rządową prowadzonej w ramach LW2016 współpracy,  
 • wymiana doświadczeń, wprowadzenie w życie zasady ponownego użycia wiedzy i produktów, dzielenie się zarówno dobrymi, jak i złymi praktykami, aby nie popełniać błędów i czerpać z doświadczeń innych,
 • konsultacje, dzięki którym budowana będzie sieć współpracy administracji i włączenia administracji samorządowej do budowy AIP,  
 • wypracowywanie rekomendacji, dotyczących także samoregulacji/samoograniczenia w ramach obowiązującego prawa, ułatwiających wprowadzanie rozwiązań IT w administracji,
 • dokumentacja opisująca plany administracji centralnej (w tym Mapa Produktów PDMC) udostępniana innym podmiotom, stale aktualizowana, umożliwiająca planowanie przez inne pod-mioty własnych działań IT uwzględniając produkty i projekty centralne.


Harmonogram realizacji projektu

Prace prowadzone w ramach LW2016 polegają głównie na prowadzeniu warsztatów i konsultacji MC z administracją samorządową. Warsztaty organizowane są w zależności od potrzeb, zgłaszanych przez strony tematów, uruchamianych ścieżek specjalistycznych (np. e-zdrowie, czy też informacja przestrzenna), bez sztywnego harmonogramu. Za tematykę i harmonogram kolej-nych spotkań oraz kierunków opracowywanych rekomendacji odpowiada Rada Programowa LW2016.


Finanse

Źródła finansowania:
•    Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
•    Budżet państwa

Wartość projektu: 
W zależności od postępu prac oraz zapotrzebowania na warsztaty zaplanowano wydatki w 2017 roku w wysokości około 200 000 PLN z Pomocy Technicznej POPC.

Środki Unii Europejskiej: 
Zgodnie z montażem PT 85% wartości projektu.

Współfinansowanie z budżetu państwa: 
Zgodnie z montażem PT 15% wartości projektu.


Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Linia Współpracy, jako narzędzie wypracowywania rekomendacji na linii rząd-samorząd umocowana została w „Zespole ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Sposób zarządzania projektem wynika wprost z Regulaminu Zespołu (Uchwała nr 2/2016  Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych). 

Operacyjnie projekt LW2016 prowadzony jest przez Radę Programową LW2016. Rada składa się z przedstawicieli MC oraz organizacji samorządowych. Rada ustala harmonogram i zakres prac, tematykę warsztatów i spotkań roboczych, dążąc do wypracowania wspólnych rekomendacji.  

Aktualny status:

 • Podpisany został list intencyjny dotyczący realizacji Programu „Linia Współpracy 2016” pomiędzy Stroną Rządową i Samorządową.
 • Uzgodniono trzy strumienie działań dla których dla których prowadzone będą ustalenia pomiędzy stroną rządową i samorządową w ramach LW 2016, tj:
  • Podłączanie systemów samorządowych do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.
  • Strategia wdrażania e-usług publicznych w Polsce.
  • Strategia wdrażania EZD RP w administracji publicznej.

Kontakt

e-mail: liniawspolpracy@mc.gov.pl 
 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2018 09:29 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
24.09.2018 09:29 Jakub Karpowicz