Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Projekt dostarczy systemowych rozwiązań zwiększających dostępność i jakość danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie. Za pomocą API zostanie otwartych 6 rejestrów o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Rozbudowany portal dane.gov.pl ułatwi wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych. Powstały standardy otwartości danych w wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa, technicznym i API. Standardy są upowszechniane w ramach szkoleń dla administracji.

Status projektu:

W realizacji

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

 

Współpracują: 
• Ministerstwo Finansów,
• Główny Urząd Statystyczny
• Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt a dokumenty strategiczne

Cele projektu są spójne z szeregiem dokumentów strategicznych, w których podkreśla się rolę otwartych danych. Należą do nich w szczególności:

1) Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego, Warszawa, 12.02.2013
http://administracja.mswia.gov.pl/adm/departament-administra/strategia-sprawne-panst/8085,Strategia-Sprawne-Panstwo-2020.html
2) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, działanie 2.6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli, Warszawa, 15.01.2013,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000073
3) Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w jego ramach: umożliwienie ponow-nego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych, Warszawa, 27.09.2016
http://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-wrzesien-2016-r.html
4) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego, warszawa, 14.02.2017 
https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf

Cel projektu

Poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania

Oczekiwane rezultaty

  • poprawa jakości otwartych danych publicznych dzięki wypracowaniu i upowszechnieniu standardów otwartości danych publicznych w wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych;
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych;
  • otwarcie przez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) sześciu rejestrów publicznych, które przechowują lub udostępniają dane pu-bliczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym
  • ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania na portalu dane.gov.pl dzięki dostosowaniu go do potrzeb różnych grup odbiorców i rozbudowie funkcjonalności: konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości, wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy, a także poprawie użyteczności systemu i łatwości obsługi;
  • upowszechnienie informacji o potencjale danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyściach wynikających z otwierania danych.

Finanse

Źródła finansowania:

  • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Budżet państwa

Wartość projektu: 23 570 025,35 PLN

Środki Unii Europejskiej: 19 947 312,45 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 622 712,90 PLN

 

Harmonogram finansowania

Rok

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

1 783 728,14

 11 468 197,69

 8 848 777,91

1 469 321,61

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

 

 

odt Opis założeń projketu Otwarte dane - dostep, standard, edukacja

0.52MB

pdf OTWARTE DANE DOSTĘP STANDARD EDUKACJA - prezentacja

7.31MB

logotypy
Zobacz więcej

Podstawa prawna

Uchwała Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Pro-gramu otwierania danych publicznych".

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 11:23
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 08.11.2018 11:23
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz