W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Udostępnianie danych - informacje ogólne

Udostępnianie danych z rejestru PESEL - uwaga, zmiany!

Kto udostępnia dane?

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia:

 • minister właściwy do spraw informatyzacji - udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej. Wnioski należy kierować do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

 • minister właściwy do spraw wewnętrznych - udostępnianie danych jednostkowych w trybie wnioskowym. Wnioski należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,  na adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają:

 • organy gmin - w trybie wnioskowym. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy;

 • minister właściwy do spraw informatyzacji - w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. 

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Tryby udostępniania danych

Tryb wnioskowy

Istota trybu wnioskowego polega na możliwości skierowania zapytania do organu prowadzącego rejestr o udostępnienie danych osoby poszukiwanej. Zapytanie powinno mieć postać sformalizowanego wniosku i może zostać złożone zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak również w formie dokumentu elektronicznego. Korzystając z drugiej możliwości należy jednak pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Odpowiedź organu, podobnie jak zapytanie, może zostać udzielona zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentu elektronicznego. Decydujące w tym zakresie pozostaje żądanie Wnioskodawcy.

Tryb weryfikacji (ograniczonej teletransmisji)

Istotą trybu weryfikacji (ograniczonej teletransmisji) jest możliwość skierowania zapytania on-line do rejestru, czy posiadany przez Pytającego zakres danych o osobie trzeciej jest aktualny i prawidłowy. W odpowiedzi, rejestr generuje automatyczną odpowiedź, że dane zawarte w zapytaniu są zgodne lub niezgodne z jego zawartością. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku niezgodności, poprawne dane nie są udostępniane. Jest to jedynie sygnał dla Pytającego, że tożsamość osoby sprawdzanej może nie być prawdziwa.

Usługa weryfikacji skierowana jest zarówno do podmiotów prywatnych, których specyfika prowadzonej działalności wymaga potwierdzenia tożsamości kontrahenta, jak również do podmiotów publicznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych. Podstawą do korzystania z trybu weryfikacji jest uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji, która wydawana jest po uprzednim sprawdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków formalno – prawnych oraz technicznych.

Tryb pełnej teletransmisji

Istotą trybu pełnej teletransmisji jest możliwość skierowania zapytania on – line do rejestru i zwrotne uzyskanie odpowiedzi zawierającej dane osoby poszukiwanej. Wskazany tryb nie daje podstaw do zapisania uzyskanej odpowiedzi w prowadzonym rejestrze zewnętrznym. Takie uprawnienie musi wynikać z przepisu szczególnego. Z uwagi na szeroki zakres uprawnień, jaki wynika z trybu pełnej teletransmisji, jak również zasady ochrony danych osobowych, taka możliwość została zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów publicznych, którym dostęp do danych z rejestru tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych.

Podstawą do korzystania z trybu pełnej teletransmisji jest uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji, która wydawana jest po uprzednim sprawdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków formalno-prawnych oraz technicznych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1348 z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz. U. z 2012, poz. 34 z późn. zm.).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2018 11:50 Tadeusz Płaczkiewicz
Pierwsza publikacja:
13.12.2018 11:50 Tadeusz Płaczkiewicz