Rejestry, ewidencje, archiwa

CEP i CEK

Centralna ewidencja pojazdów i centralna ewidencja kierowców.
Ewidencje prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym (SI CEPIK).
SI CEPiK to System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.
Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)
Więcej informacji o CEP, CEK i SI CEPIK można znaleźć na stronie: cepik.gov.pl
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych e-usług opartych na SI CEPIK – historiapojazdu.gov.pl oraz bezpiecznyautobus.gov.pl.

PESEL

Rejestr PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to centralny zbiór danych prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Rejestr zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którym nadano numer PESEL z tytułu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy w Polsce, ubiegania się o polski dokument tożsamości lub jeśli nadanie numeru PESEL było konieczne na podstawie odrębnych przepisów.
Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze PESEL można znaleźć w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.
Więcej informacji na temat Rejestru PESEL i numeru PESEL: Rejestr PESEL

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej e-usługi Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL.

Rejestr Dowodów Osobistych (RDO)

Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w formie elektronicznej. RDO zawiera informacje o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych.
Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych można znaleźć w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131).
Wykaz unieważnionych dowodów osobistych – wykaz prowadzony w formie elektronicznej, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym są informacje o seriach i numerach unieważnionych dowodów osobistych oraz o seriach i numerach błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietach dowodów osobistych (art. 53 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych e-usług: Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Sprawdź, czy dowód jest unieważniony.

Z RDO powiązana jest także e-usługa, dzięki której możliwe jest sprawdzenie, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru w urzędzie: Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

CEWIUDP 

Centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W CEWIUDP zbierane są dane na temat:
wydanych i unieważnionych paszportów,
książeczek i wklejek paszportowych,
informacji o zakazie wydania dokumentu paszportowego i zakazie opuszczania kraju
pochodzące z ewidencji prowadzonych przez organy paszportowe (minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych, wojewodowie i konsulowie).
Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEWIUDP można znaleźć w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2013 poz. 268).
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej e-usługi powiązanej z CEWIUDP, dzięki której możliwe jest sprawdzenie, czy paszport jest gotowy do odbioru w urzędzie: Sprawdź, czy paszport jest gotowy.

Rejestr Stanu Cywilnego (RSC)

Rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, w którym rejestrowane są zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym urodzenia, małżeństwa i zgony przez kierowników urzędów stanu cywilnego.
Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Stanu Cywilnego można znaleźć w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741).