Fundacje

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, w załączeniu 2 przykładowe formularze do wypełnienia:

 • Formularz sprawozdania z działalności fundacji, mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 i lata poprzednie.
 • Formularz sprawozdania z działalności fundacji mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2018 i lata następne

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.), która ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Ustawa wprowadza:

 • nowe kategorie instytucji obowiązanych;
 • nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
 • zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
 • zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (nowy art. 14a).
Na właściwych ministrów został nałożony nowy obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.

Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kontrolowanie instytucji obowiązanych).

Więcej informacji z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl zakładka → Działalność, podzakładka → Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

xlsx Wykaz fundacji na dzień 31052019

0.08MB

docx Formularz sprawozdania z działalności fundacji, mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 i lata poprzednie.

0.03MB

docx Formularz sprawozdania z działalności fundacji mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2018 oraz lata następne

0.04MB

pdf Ujednolicona wersja rozporządzenia

0.07MB

pdf Rozporządzenie_tekst_ujednolicony_obowiązujący_od_1_stycznia_2019_r.pdf

0.44MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 )
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, zmienione rozporządzeniem z dnia 21 września 2011 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 50, poz. 529 )
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 11:44
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.06.2019 13:53
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Fundacje 1.0 07.01.2019 11:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.1 09.01.2019 15:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.2 17.01.2019 14:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.3 17.01.2019 15:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.4 22.01.2019 15:28 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.5 31.01.2019 08:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.6 07.02.2019 14:13 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.7 07.06.2019 13:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP