W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundacje

28.08.2019

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, w załączeniu 2 przykładowe formularze do wypełnienia:

 • Formularz sprawozdania z działalności fundacji, mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 i lata poprzednie.
 • Formularz sprawozdania z działalności fundacji mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2018 i lata następne

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.), która ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Ustawa wprowadza:

 • nowe kategorie instytucji obowiązanych;
 • nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
 • zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
 • zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
 • zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (nowy art. 14a).
Na właściwych ministrów został nałożony nowy obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.

Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kontrolowanie instytucji obowiązanych).

Więcej informacji z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl zakładka → Działalność, podzakładka → Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Materiały

Wykaz​_fundacji​_w​_nadzorze​_MPiT
Wykaz​_fundacji​_w​_nadzorze​_MPiT​_​_22102019.xlsx 0.09MB
Formularz sprawozdania z działalności fundacji, mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 i lata poprzednie.
DNP​_27122018​_Formularz​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji​_2017.docx 0.03MB
Formularz sprawozdania z działalności fundacji mający zastosowanie do sprawozdań za rok 2018 oraz lata następne
Formularz​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji,​_mający​_zastosowanie​_do​_sprawozdań​_za​_rok​_2018​_oraz​_lata​_następne.docx 0.04MB
Ujednolicona wersja rozporządzenia
DNP​_27122018​_Ujednolicona​_wersja​_rozporządzenia.pdf 0.07MB
Rozporządzenie​_tekst​_ujednolicony​_obowiązujący​_od​_1​_stycznia​_2019​_r.pdf
Rozporządzenie​_tekst​_ujednolicony​_obowiązujący​_od​_1​_stycznia​_2019​_r.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.01.2019 10:19 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundacje 4.0 22.10.2019 09:29 Agata Kubel-Grabau
Fundacje 3.0 07.10.2019 16:05 Martyna Krawczonek
Fundacje 2.0 28.08.2019 12:05 Agata Kubel-Grabau
Fundacje 1.7 07.06.2019 13:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.6 07.02.2019 14:13 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.5 31.01.2019 08:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Fundacje 1.4 22.01.2019 15:28 Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.3 17.01.2019 15:14 Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.2 17.01.2019 14:54 Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.1 09.01.2019 15:36 Agata Żołnacz-Okoń
Fundacje 1.0 07.01.2019 11:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP