Monitoring realizacji Agendy 2030

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z monitorowaniem realizacji Agendy 2030 przez Polskę

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Prezentujemy pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r. i zaprezentowany przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku w dniu 17 lipca 2018 r. 

pdf Raport VNR - wersja polska

11.91MB

pdf Raport VNR - wersja angielska

10.17MB

pdf Raport z konsultacji społecznych raportu VNR

0.42MB

xlsx Odpowiedzi na uwagi zgłoszone pisemnie

0.05MB

xlsx Odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez stronę internetową

0.07MB

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF), które zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego. Pełne wykorzystanie forum politycznego wysokiego szczebla jako platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy krajamistanowić będzie cenne źródło inspiracji dla Polski w procesie osiągania SDGs na gruncie krajowym. 

Strona Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 - dobrowolne i oparte na wytycznych określonych w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ – przeprowadzane są w ramach corocznych sesji  HLPF. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r.

Pierwszy przegląd wybranych krajów odbył się na posiedzeniu HLPF w 2016 r. Jako pierwsze swój raport z wdrażania SDGs zaprezentowały: Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Madagaskar, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Filipiny, Republika Koreańska, Samoa, Sierra Leone, Szwajcaria, Togo, Turcja, Uganda, Wenezuela.

Podczas przeglądu w 2017 r. raport z wdrażania Agendy 2030 przedstawiły 43 kraje, w tym 10 krajów z UE.

W lipcu 2018 r. odbył się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentowało również 45 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE. Polskiej delegacji przewodniczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Pani Jadwiga Emilewicz. Dokonania Polski współprezentowali przedstawiciele Grupy Azoty, start-upu SatAgro oraz Global Compact Network Poland. Minister Emilewicz zaprezentowała w wymiarze społecznym programy 500+, 75+ oraz Konstytucję dla nauki – prawo 2.0., w wymiarze gospodarczym program Start in Poland, Polską strefę ekonomiczną oraz Konstytucję dla biznesu, w wymiarze środowiskowym program Stop smog. Grupa Azoty przedstawiła informację o edukowaniu rolników nt. używania nawozów. Grupa realizuje także program Idea4Azoty, który wspiera powstawanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu środowiska, odpadów, biotechnologii itp. Jednym z beneficjentów programu jest start-up SatAgro, który stworzył aplikację monitorującą użycie nawozów i optymalizującą nawożenie. Global Compact Network Poland poinformował o współpracy z administracją w zakresie jakości powietrza, przeciwdziałania korupcji, gospodarki wodnej, zanieczyszczenia plastikiem, etyki i praw człowieka w biznesie. Tym samym, angażując w wydarzenie interesariuszy Agendy 2030 z sektora prywatnego i pozarządowego Polska dała przykład partnerskiego podejścia do wdrażania Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju i udowodniła, że Agenda 2030 jest ważna nie tylko dla przedstawicieli administracji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:42
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:42
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek