Przetarg publiczny na zbycie samochodu służbowego

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze ogłasza przetarg publiczny na zbycie samochodu służbowego marki Chevrolet model Captiva 2.2 CRD MR’11.

Miejsce, termin i tryb złożenia oferty

Oferty nabycia samochodu służbowego należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11A; 58-400  Kamienna Góra lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia samochodu służbowego Chevrolet Captiva 2.2 CRD MR’11″. Termin składania ofert (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zbywcy) upływa w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 1530.  Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili podpisania umowy sprzedaży z wybranym Oferentem.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 11 00 , pok. Nr 103 w siedzibie Zbywcy.
  2. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 12 00 .
  3. Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyniku postępowania przetargowego. Zbywający zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia przetargu.
  4. O wyniku przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
  5. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywany samochód.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywany samochód

Samochód służbowy wraz z ekspertyzą rzeczoznawczą będą udostępnione Oferentom w siedzibie Zbywcy, tj. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert w godz. 8.00 : 15.00.

docx Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu służbowego

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.06.2019 14:40
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.06.2019 14:40
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przetarg publiczny na zbycie samochodu służbowego 1.0 03.06.2019 14:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP