W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc mieszkaniowa

21.02.2020

Szukasz mieszkania? Mozesz skorzystać z oferty mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (społeczne budownictwo czynszowe), a także gminnego zasobu mieszkaniowego. Pomoc mieszkaniowa przekazywana jest także w w formie dodatków mieszkaniowych.

Mieszkanie na wynajem o umiarkowanym czynszu

Jeśli nie stać Cię na kupno własnego mieszkania, ale osiągany przez Ciebie dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, możesz wynająć mieszkanie o umiarkowanym czynszu (limit wysokości czynszu określony przez ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne. Możesz wynająć takie mieszkanie na preferencyjnych warunkach (niższy niż rynkowy czynsz i określona długość umowy najmu) jeśli:

 • miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego nie przekraczają ustawowo określonego maksimum (limity różne dla poszczególnych województw),
 • nie masz tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (dotyczy to także osób zgłoszonych z Tobą do wspólnego zamieszkania),
 • towarzystwo budownictwa społecznego może także uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty przez Ciebie jako przyszłego najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, ale ta partycypacja nie może być większa niż 25 proc. wartości mieszkania,
 • umowa najmu może również przewidywać obowiązek wpłacenia przez Ciebie jako najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu,
 • jeśli masz dzieci to skorzystasz z pierwszeństwa w najmie: co najmniej 50 proc. wynajmujących lokale nowoutworzone z pomocą nowego rządowego programu muszą stanowić osoby wychowujące dzieci.

Czynsz w społecznych zasobach czynszowych (wybudowanych w ramach nowego rządowego programu) za 1 m kw. nie może przekroczyć w skali roku 5 proc. średnich kosztów budowy 1 m kw. lokalu mieszkalnego na danym terenie. Odpowiedni wskaźnik oblicza na podstawie danych od przedsiębiorców Główny Urząd Statystyczny i podaje w formie komunikatu. Przykładowo w Warszawie maksymalny czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wyniesie około 1300 zł, w Katowicach 900 zł, w Gdańsku 1000 zł, a w Łodzi około 900 zł, czyli średnio o 40 proc. mniej niż w przypadku rynkowych stawek najmu. W sprawie możliwości wynajęcia lokalu na preferencyjnych warunkach skontaktuj się z towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi, oraz wkrótce z gminnymi spółkami (między innymi zarządzającymi zasobem mieszkaniowym) działającymi na terenie Twojego miejsca zamieszkania.

Sprawdź warunki najmu:

 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • i gminne spółki zarządzające zasobem mieszkaniowym

- mogą oferować wynajem lokali mieszkalnych także na innych warunkach - na przykład jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają ustawowe maksimum.

Skontaktuj się z wybranym podmiotem i zapytaj o konkretne warunki najmu.

Finansowe wsparcie budownictwa dla najuboższych - mieszkania socjalne i komunalne

Gminy mają obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Jest to zarówno obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie najmu socjalnego. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach. Po więcej informacji o tej ofercie zwróć się do urzędu Twojej gminy.

Pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego

Pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego wprowadzony nowelizacją ustawy wejdzie w życie w 2018 i 2019 r. Ustawa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób znacznie poprawi dostępność mieszkań czynszowych.

Najem socjalny

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Nowe możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. Ustawa stanowi, że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami na realizację programu w latach 2018-2025 zaplanowano kwotę 6.210 mln zł, która zasili Fundusz Dopłat w poszczególnych latach.

Dodatki mieszkaniowe

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania
Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m² 45,5 m² 52,5 m²
2 osoby 40 m² 52,0 m² 60,0 m²
3 osoby 45 m² 58,5 m² 67,5 m²
4 osoby 55 m² 71,5 m² 82,5 m²
5 osób 65 m² 84,5 m² 97,5 m²
6 osób 70 m² 91,0 m² 105,0 m²

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Usługa uzyskaj dodatek mieszkaniowy na portalu obywatel.gov.pl.

Świadczenie "Dobry start" nie wpływa na prawo do dodatku mieszkaniowego

Cel, jakiemu ma służyć świadczenie "Dobry start" pokrywa się z wyłączoną z dochodu o przyznanie dodatku mieszkaniowego pomocą materialną dla uczniów. Również świadczenie "Dobry start" nie powinno być wliczane do dochodu wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie "Dobry start" będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przypominamy, że świadczenia przyznawane na podstawie programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie z rządowego programu "Dobry start" można składać od 1 lipca 2018 r.

Książeczki mieszkaniowe

Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową założoną przed 24 października 1990 r. możesz otrzymać finansowaną przez budżet państwa premię gwarancyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Cele mieszkaniowe uprawniające do premii gwarancyjnej:

 1. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 2. nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
 3. nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych;
 4. przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego;
 5. uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej;
 6. uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych;
 7. uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
 8. wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;
 9. dokonanie wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości nie niższej niż 10 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny;
 10. całkowita spłata zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem;
 11. remont polegający na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;
 12. dokonanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem, że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy - w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej - jest co najmniej równa tej wpłacie.

Możliwości wcześniejszego uzyskania premii gwarancyjnej

Na Twój wniosek premia z książeczki mieszkaniowej może zostać wypłacona już w trakcie budowy własnego domu (przy zaawansowaniu budowy co najmniej 20 proc. wartości kosztorysowej) lub przebudowy budynku mieszkalnego (co najmniej 50 proc. wartości kosztorysowej), lub może zostać przekazana do spółdzielni mieszkaniowej po wniesieniu co najmniej 50 proc. wymaganego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego lub wpłaceniu co najmniej 50 proc. wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego deweloperowi lub wniesienia co najmniej 50 proc. kwoty partycypacji w kosztach budowy mieszkania budowanego w systemie budownictwa czynszowego. Istnieje również możliwość wcześniejszego uzyskania premii gwarancyjnych jeszcze przed doprowadzeniem inwestycji do końca w przypadku przeznaczenia premii jako wkład własny związany z kredytem mieszkaniowym udzielonym na przedsięwzięcie warunkujące uzyskanie premii na ogólnych zasadach. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej będzie przedstawienie przez właściciela książeczki mieszkaniowej umowy kredytu na sfinansowanie jednej z czynności uprawniających do premii gwarancyjnej na ogólnych zasadach (umowy uwzględniającej środki z premii jako wkład własny), uruchomienie kredytu po otrzymaniu przez instytucję kredytującą premii gwarancyjnej oraz wypłacenie podmiotowi realizującemu przedsięwzięcie kwoty otrzymanej premii gwarancyjnej wraz z kredytem lub pierwszą transzą kredytu.

Zwrot części wydatków na materiały budowlane

Osoby, które w ostatnich latach kupiły materiały budowlane na cele mieszkaniowe, mogą dostać zwrot części wydatków. Zwrot ten potocznie określa się zwrotem VAT, ponieważ jego wysokość jest obliczana na podstawie kwoty VAT.

Usługa zwrot części wydatków na materiały budowlane na portalu obywatel.gov.pl

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym

Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Wniosek o zwrot składa się do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu. Do wniosku załącza się kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
 • budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,
 • ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy (ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),
 • osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy maksymalnie do 30 września 2018 r.,
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:
  • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 • warunek dotyczący nie posiadania innego mieszkania nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR 2013 poz. 6)Obwieszczenie dodatkowo jako plik do pobrania (PDF 594 KB). Wyjaśnienia dotyczące powierzchni użytkowej w MdM (PDF 172 KB).

Prawo do ubiegania się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na zasadzie praw nabytych

Osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na zasadzie praw nabytych. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Osoby, które dokonały zakupów:

 • od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. mogły składać wnioski do końca 2014 r.;
 • od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. mogły składać wnioski do końca 2015 r.;
 • od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. mogły składać wnioski do końca 2016 r.;
 • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. mogły składać wnioski do końca 2017 r.

W przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.

Pomoc na nabycie własnego mieszkania - skorzystaj z programu "Mieszkanie dla młodych"

W 2018 osoby, ktore kupowały mieszkanie lub dom, mogły otrzymać na ten cel pomoc. Program "Mieszkanie dla młodych" umożliwiał dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. 3 stycznia 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił informację o rezerwacji 100 proc. limitu na 2018 r. i wstrzymaniu od 4 stycznia 2018 r. przez banki kredytujące przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia w 2018 r. 2018 rok jest ostatnim rokiem, kiedy można było ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z zakupem pierwszego mieszkania.

Osoby, które zawarły umowy ze wsparciem z MdM mogą cały czas składać wnioski o dodatkowe dofinansowanie, jeśli w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodzi się lub przysposobione zostanie trzecie lub kolejne dziecko. Takie wnioski będzie można składać nawet po 2018 r., kiedy to zgodnie z przyjętymi w momencie uruchomienia programu przepisami następuje zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM. Więcej o tzw. zwrocie VAT w MdM.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu "Mieszkanie dla młodych".

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2018 r. (100 proc.) - komunikat BGK.

Usługa pomoc na nabycie własnego mieszkania - skorzystaj z programu "Mieszkanie dla młodych" na portalu obywatel.gov.pl