W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Program wspiera projekty inwestycyjne ukierunkowane na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać dotację na realizację swojego przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.

O programie

Program jest jednym z instrumentów umożliwiających wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Program sprzyja też nawiązywaniu współpracy sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi. 

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Jak otrzymać dotację?

Dotację z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorcy planujący następujące typy inwestycji:

Typ inwestycji Charakterystyka Min. koszty inwestycji (nakłady) Min. liczba nowych miejsc pracy
Strategiczna Inwestycja produkcyjna 160 mln zł 100
Innowacyjna Inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość w skali krajowej.  7 mln zł 20
Centrum Wysoko-zaawansowanych Usług Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, świadczenie usług B+R, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 1mln zł 10
Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, co najmniej średniozaawansowane procesy
(zg. z Zał. nr 1 do Programu)
1,5 mln zł* 250*
Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane procesy
(zg. z Zał. nr 1 do Programu)
1,5 mln zł* 150*

* W przypadku inwestycji w lokalizacjach zagrożonych wykluczeniem obowiązują niższe kryteria tj. 300 tys. zł nakładów i 50 nowych miejsc pracy

Dodatkowo każda inwestycja podlega ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty oceniane są w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej. Pod uwagę brany jest wpływ inwestycji na sektor/branżę na poziomie regionu oraz całego kraju. Analizowany jest także jej wpływ na konkurencję, kapitał ludzki oraz środowisko lokalne. 

Jak złożyć wniosek o wsparcie?

Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie na formularzu aplikacyjnym udostępnianym przez PAIH. Przedstawiciele PAIH udzielają także stosownych informacji dotyczących formalnych wymogów udzielenia wsparcia w ramach Programu.

Materiały

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030
Program​_wspierania​_inwestycji​_o​_istotnym​_znaczeniu​_dla​_gospodarki​_polskiej​_na​_lata​_2011-2030.pdf 1.23MB
Zobacz informację prasową o nowelizacji Programu
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.11.2019 13:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 09:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska