Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym umożliwiającym - z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w ramach systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego - uwierzytelnienie użytkowników systemów teleinformatycznych, w celu realizacji usług publicznych udostępnianych w tych systemach.

Status projektu:
•    Realizowany  

Zaangażowani
Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują
  •  Centralny Ośrodek Informatyki, 
  •  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 


Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt realizuje założenia następujących dokumentów o charakterze strategicznym:


Cel projektu

  • Stworzenie warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych. 
  • Wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o po-wszechnie dostępne, przejrzyste oraz bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.
  • Krajowy Węzeł będzie pośredniczyć w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ra-mach systemów identyfikacji elektronicznej.

Oczekiwane rezultaty

  • rozwój i realizacja usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podsta-wy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi;
  • zapewnienie możliwości użycia w usługach online środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także istniejących już środków identyfikacji elektronicznej, sprawdzonych w praktyce w usługach online świadczonych przez pod-mioty prywatne (np. systemy transakcyjne banków). Takie podejście spowoduje szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicz-nej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online.


Finanse

Źródła finansowania:
•    Budżet państwa

Wartość projektu: 
10 701 441,57 PLN

Środki Unii Europejskiej: 
Nie dotyczy

Współfinansowanie z budżetu państwa: 
Nie dotyczy 


Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

 


 

Opis projektu informatycznego Węzeł Krajowy Pobierz plik: odt Opis projektu informatycznego Węzeł Krajowy

Rozmiar : 0.31MB

20170116 Węzeł Krajowy - prezentacja Pobierz plik: pdf 20170116 Węzeł Krajowy - prezentacja

Rozmiar : 2.97MB

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1)

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:42
Informację udostępnił: