Departament Cybezbezpieczeństwa

Zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Do naszych głównych zadań należy: opracowywanie i wdrażanie dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowywanie wytycznych ustanawiania odpowiednich środków ochrony systemów teleinformatycznych, analizy, a także opracowywanie centralnych planów szkoleń, ćwiczeń i testów.

Zadania departamentu

 1. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności związanych z kształtowaniem polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Opracowywanie, wdrażanie i przeglądy dokumentów strategicznych w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni.

 3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

 4. Inicjowanie  badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

 5. Współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 6. Prowadzenie rejestru pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

 7. Zapewnienie realizacji zadań ministra w zakresie obronności państwa, realizowanie przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych ministerstwa oraz planowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w ministerstwie, w urzędach obsługujących organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane i w jednostkach podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

 8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ministra wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych w ministerstwie.

 9. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań określonych ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie właściwości ministra.

 10. Prowadzenie ewidencji upoważnień wydawanych na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 11. Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego.

 12. Zapewnienie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego w zakresie telekomunikacji.

 13. Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego (PoC), którego zadaniem jest gromadzenie informacji na temat incydentów w skali całego kraju i kontakt z analogicznymi instytucjami w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w celu wymiany informacji na temat transnarodowych incydentów.

 14. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym ministerstwa.

 15. Prowadzenie spraw wynikających z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

 16. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

W strukturze departamentu funkcjonuje pion ochrony informacji niejawnych, którym kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Kontakt

Departament Cyberbezpieczeństwa
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455922
e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.01.2018 08:03
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 02.01.2018 08:03
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński