Zintegrowana Platforma Analityczna

Zintegrowana Platforma Analityczna będzie centralnym systemem analizy danych gromadzonych i tworzonych przez administrację publiczną oraz danych dostępnych z innych źródeł. Potrzeba stworzenia takiego systemu wynika z rozdrobnienia obecnych rozwiązań raportowych i analitycznych, którymi posługują się różne instytucje państwa. Tym samym nie ma możliwości analizowania danych na poziomie ponadresortowym i podejmowania decyzji o szerszym zakresie niż jedna instytucja czy resort.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2022.

Status projektu:

Przygotowywany

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Podmioty współpracujące: 

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia/CSIOZ,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Główny Urząd Statystyczny, 
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • inne partnerstwa w uzgodnieniu

Prawidłowe podejmowanie decyzji przez organy państwa i właściwe kształtowanie prawa wymaga szerokiej wiedzy, coraz częściej wykraczającej poza dane, które posiada pojedyncza instytucja. Projekt koncentruje się zatem, w pierwszej kolejności, na tych aspektach zarządzania w instytucjach publicznych, w których występuje największa potrzeba łączenia ze sobą danych z różnych dziedzin. 
Są to miedzy innymi:

 • badanie czy e-usługi, których dostarczają poszczególne instytucje są dokładnie tymi, których – w pierwszej kolejności – oczekują obywatele.,
 • skuteczne zapewnienie zdrowia społeczeństwa i jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy publicznych, na które składają się zarówno ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w rolnictwie i poza nim, ale też ochrona zdrowia, rehabilitacja i świadczenia wypłacane przez różne instytucje,
 • zagadnienia sprawności systemu edukacji, które dla pełnego obrazu sytuacji wymagają analizy nie tylko danych o samej edukacji, ale też rynku pracy, osób absolwentów w wielu aspektach ich funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu edukacji,

W projekcie analizowane są jeszcze inne obszary problemów społecznych, a ostateczny dobór pierwszych zastosowań Platformy będzie wynikiem porównania potencjalnych korzyści społecznych i kosztów tworzenia rozwiązania analitycznego.
Samo posiadanie dobrych danych nie jest jeszcze gwarantem poprawy jakości zarządzania - dla pełnego sukcesu konieczne jest rzeczywiste ich wykorzystanie w procesach podejmowania decyzji. Dlatego też projekt obejmuje, poza budowa rozwiązań, wdrożenie zmienionych procesów zarządczych w instytucjach partnerskich, a także monitoring efektów po wdrożeniu wraz z ewentualnymi korektami.

Partnerami Projektu są instytucje mające potrzeby analityczne, ale też dostawcy danych oraz instytucje naukowe i statystyczne. Ministerstwo Cyfryzacji jako centralny resort odpowiedzialny za wszelkie rozwiązania platformowe administracji, zapewni w projekcie koordynację wszystkich działań oraz wszelkie komponenty wspólne.

Zintegrowana Platforma Analityczna będzie środowiskiem badawczym wyposażonym w zaawansowane mechanizmy ochrony poufności, ale równocześnie otwartym na nowe zastosowania i szeroką współpracę z ze środowiskiem naukowym i profesjonalnym. Przyjmuje się jednak, że najważniejsze zastosowania ZPA będą miały charakter spraw ogólnokrajowych, a zleceniodawcami zadań analitycznych będą ministerstwa i urzędy centralne.

Projekt a dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne, na podstawie których realizowany jest projekt:

Cel projektu

Celem budowy i eksploatacji Zintegrowanej Platformy Analitycznej (ZPA) jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości. 

Właściwa wiedza, dostarczana we właściwym czasie do właściwych osób pomoże instytucjom publicznym lepiej gospodarować środkami publicznymi i lepiej zaspokajać potrzeby społeczne.

Oczekiwane rezultaty

Budowa platformy będzie odbywała się etapami. W ramach 6 wytypowanych obszarów problemów społecznych zostaną opracowane i wdrożone rozwiązania analityczne służące lepszemu zarządzaniu w odpowiednich instytucjach odpowiedzialnych.
Dzięki podejściu etapowemu pierwsze efekty projektu spodziewane są już w pierwszym roku realizacji, a kolejne w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięczne.
Rezultatami projektu będą z jednej strony poprawione procesy zarządzania w wytypowanych 6 obszarach, ale również uniwersalna platforma o szerokich zastosowaniach, wyposażona w stworzone centralnie rozwiązania informatyczne - narzędzia transferu danych od wielu instytucji, narzędzia łączenia i zaawansowanych analiz, a także zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, ochrony poufności, prywatności oraz weryfikacji dopuszczalności prawnej przetwarzania.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Wdrożenie pilotażowe analityki e-usług administracji

III kwartał 2017

Szacowany termin dostarczenia rezultatów I etapu

IV kwartał 2018

Średnia długość kolejnych etapów

6 m-cy

 

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu: 
34, 548 mln PLN

Środki Unii Europejskiej: 
29, 238 mln PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 
5, 310 mln PLN

Harmonogram finansowania

Rok

ogółem

2018

2019

2020

Budżet (wartość w mln PLN)

34 548

11 147

14 724

8 677

 

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Potencjalne zagrożenia i ryzyka

Trwają prace nad osiągnięciem gotowości legislacyjnej koniecznej dla realizacji zadań 
analityki publicznej na poziomie ponad resortowym. Ewentualne opóźnienie tego procesu mogą istotnie zmniejszyć zakres zastosowań platformy i obniżyć wartość korzyści.

Aktualny status

W ramach działań pilotażowych przygotowano pierwszą wersję platformy analityki e-usług udostępnioną pod adresem widok.gov.pl

Przedmiotowe działania zrealizowano ze środków budżetu państwa.

W przygotowaniu są szczegółowe założenia projektu, w tym koncepcje architektoniczne. Dodatkowo dokonywana jest selekcja możliwych do realizacji i najbardziej wartościowych przypadków użycia platformy tzw. „use case”. 

Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia porozumień o partnerstwie i zakresie zadań poszczególnych partnerów. 

Równolegle trwają prace nad założeniami zmian prawnych wymaganych dla realizacji projektu.

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z Studium Wykonalności i innymi wymaganymi załącznikami – kwiecień 2018.

Ostatnio zrealizowane działania:

 

  • „W dniu 30 listopada 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a  Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Zintegrowana Platforma Analityczna”

  • 24 listopada 2017 r.  ogłoszono zaproszenie do dialogu technicznego dla producentów, integratorów i architektów rozwiązań analitycznych zainteresowanych Projektem ZPA. Dialog będzie prowadzony w formie spotkań otwartych z wymianą dokumentów i służy szerokiej dyskusji koncepcji architektonicznych oraz zebraniu informacji cenowych.

Kontakt

Leszek Maśniak
E-mail: leszek.masniak@mc.gov.pl

Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) projekt nr POPC.02.02.00-00-0004/17 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.07.2018 13:02
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 18.07.2018 13:02
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz