Biuro Ministra

Realizujemy zadania związane z obsługą parlamentarną, rządową i protokolarną ministra i wiceministrów.  Odpowiadamy za politykę informacyjną ministerstwa, m.in. za kontakt z mediami, stronę internetową, biuletyn informacji publicznej i media społecznościowe. Do naszych zadań należy również prowadzenie kontroli, odpowiadanie na skargi, wnioski i petycje oraz wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Dyrektor: Łukasz Dudkiewicz

Zastępca dyrektora: Joanna Marczak-Redecka

Zadania biura

 1. Obsługa parlamentarna, rządowa i protokolarna ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu,

 2. Wykonywanie zadań związanych ze strategią komunikacyjną ministerstwa, w tym:

  1. obsługa informacyjna i prasowa ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,

  2. opracowanie strategii komunikacyjnej ministerstwa w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,

  3. inicjowanie i koordynowanie wybranych kampanii społecznych w obszarach działania ministra we współpracy z rzecznikiem prasowym,

  4. współpraca z komórkami komunikacji społecznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw oraz innych urzędów,

  5. prowadzenie i rozwijanie strony internetowej ministerstwa, profili ministerstwa na portalach społecznościowych oraz innych narzędzi dwustronnej komunikacji.

 3. Obsługa interesariuszy ministerstwa, w tym:

  1. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków lub petycji wpływających do ministerstwa,

  2. udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w szczególności prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

  3. obsługa infolinii ministerstwa.

 4. Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów honorowych ministra,

 5. Prowadzenie ewidencji podmiotów, do których składów osobowych zostali powołani minister, sekretarz stanu lub podsekretarz stanu oraz  prowadzenie ewidencji podmiotów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy ministerstwa,

 6. Koordynowanie udziału ministra i jego przedstawicieli w posiedzeniach zespołów międzyresortowych, komisji, komitetów, rad, instytucji dialogu społecznego oraz organów instytucji rządowych i organizacji pozarządowych,

 7. Organizowanie i obsługa posiedzeń Rady do spraw Cyfryzacji,

 8.  Koordynowanie i udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów, komisji sejmowych i senackich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach parlamentarnych, a także rzecznika praw obywatelskich,

 9.  Koordynowanie odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach nienależących do właściwości innych komórek organizacyjnych,

 10. Obsługa krajowych wyjazdów służbowych członków kierownictwa ministerstwa oraz organizacja wizyt i spotkań z udziałem ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa na szczeblu krajowym,

 11. Organizacja wizyt i spotkań z udziałem ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa na szczeblu krajowym,

 12. Zapewnienie obsługi sekretarskiej członków kierownictwa ministerstwa,

 13. Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych ministrowi,

 14. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla ministra.

Kontakt

Biuro Ministra
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455931
e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.04.2018 16:15
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 30.04.2018 16:15
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz