Budowa i wdrożenie Węzła Transgranicznego

Węzeł Transgraniczny umożliwi logowanie jednym loginem i hasłem polskiego obywatela w usługach elektronicznych państw członkowskich UE, oraz obywatela innego państwa UE w polskich usługach elektronicznych (czyli tzw. logowanie transgraniczne).

Dotychczas polski obywatel mógł założyć Profil Zaufany (eGO) i użyć go tylko w e-usługach krajowych, a obywatel innego państwa nie mógł użyć swojego loginu i hasła w polskich e-usługach. 

Węzeł Transgraniczny pozwoli naszym obywatelom poszerzyć zakres użycia Profilu Zaufanego o usługi elektroniczne innych państw, a obywatele państw UE będą mogli na zasadach wzajemności wykorzystać swoje krajowe systemy jednego loginu i hasła do zalogowania się w polskich usługach elektronicznych (takich jak np. ePUAP, PUE ZUS, biznes.gov.pl, praca.gov.pl itp.). 

Węzeł Transgraniczny jest systemem bliźniaczym dla systemu Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl). Ponieważ każdy kraj członkowski UE realizuje swoje usługi elektroniczne oraz systemy jednego logowania w różny sposób, w zależności od jego specyfiki prawnej i organizacyjnej, Węzeł Transgraniczny zapewnia mechanizmy integracji polskiego Węzła Krajowego z odpowiednimi systemami innych krajów UE.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa logowania przyjmuje się, że do systemu logowania transgranicznego będą dopuszczone jedynie notyfikowane (czyli sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i zaakceptowane przez kraje UE) systemy logowania państw członkowskich UE. Polska będzie notyfikowała Profil Zaufany (eGO).

Projekt przewidziany na lata 2017-2018

Status projektu:

  • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

  • Państwowy Instytut Badawczy NASK,
  • Instytut Maszyn Matematycznych

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi: 

  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. (MP 2016 poz. 1106
  • Plan Działań Ministra Cyfryzacji — załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09.2016 r. (MP 2016 poz. 1106

Cel projektu

Chcemy, by polski obywatel posiadający Profil Zaufany (eGO) mógł bezpiecznie i łatwo wykorzystać go do zalogowania w interesującej go usłudze innego państwa członkowskiego UE. Jednocześnie chcemy, aby obywatel innego kraju UE mógł zalogować się do polskich usług elektronicznych za pomocą posiadanego przez siebie jednego loginu i hasła. 

Oczekiwane rezultaty

Liczymy na to, że dzięki uruchomieniu Węzła Transgranicznego:

  1. wzrośnie liczba obywateli polskich korzystających w jednolity i bezpieczny sposób z usług elektronicznych innych państw UE,
  2. powstanie impuls zachęcający polską administrację do budowy ciekawych i użytecznych usług elektronicznych dla obywateli innych państw UE, 
  3. zyskamy w oczach obywateli innych państw status państwa bardziej otwartego i przyjaznego cyfrowo.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Integracje Krajowe

III kwartał 2017

Integracje z Krajami UE i rozwój

III kwartał 2018

 

Finanse

Źródła finansowania:

  • Budżet państwa

Kontakt

Sekretariat Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów
Telefon: +48222455412
E-mail: sekretariat.duirs@mc.gov.pl
 

Podstawa prawna

Wymagania dla Węzła Transgranicznego zostały określone w dwóch europejskich aktach prawnych. Pierwszym z nich, i nadrzędnym, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, zwane także Rozporządzeniem eIDAS. Rozporządzenie to nakładana kraje członkowskie obowiązek wzajemnego rozpoznawania notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej w usługach świadczonych przez podmioty sektora publicznego. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL )
Środkiem technicznym do realizacji tego celu są tzw. węzły o których mowa w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia eIDAS. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2018 09:16
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.02.2018 09:16
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl