W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Telekomunikacji

Odpowiadamy za kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku usług łączności elektronicznej, w tym z zakresu telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Jednocześnie opracowujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych oraz planów i programów strategicznych, a także współpracujemy z organami UE i organizacjami międzynarodowymi.


Dyrektor: Agnieszka Krauzowicz
p.o. zastępcy dyrektora: Dominik Kopera

Zadania departamentu

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne:

  1. kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności telekomunikacyjnej,

  2. warunków ochrony użytkowników usług telekomunikacyjnych, w tym osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług  telekomunikacyjnych,

  3. gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją,

  4. warunków przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej,

  5. bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych,

  6. zarządzania ruchem sieciowym, neutralności sieci i otwartości internetu,

  7. wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

 2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.

 3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - w szczególności dotyczących strategicznego nadzoru i koordynacji działań związanych ze wsparciem inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym z udziałem środków publicznych.

 4. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oceny zgodności – w zakresie dotyczącym telekomunikacji.

 5. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w szczególności dokonywanie ocen i analiz, w tym analiz skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz prowadzonych działań, a także przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych.

 6. Współpraca z organami Unii Europejskiej i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym regulacji łączności elektronicznej.

 7. Wykonywanie zadań ministra wynikających z ustaw:

  1. Prawo budowlane - w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,

  2. Kodeks postępowania karnego - dotyczących technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji.

 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach należących do kompetencji ministra, rozpoznawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, dotyczących zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego.

 9. Prowadzenie spraw związanych z procesem cyfryzacji radiofonii i telewizji.

 10. Wydawanie decyzji autoryzacyjnych i notyfikacji.

 11. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego planu szerokopasmowego,

 12. Współpraca z Radą do spraw Cyfryzacji w zakresie realizacji zadań rady, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

 13. Współpraca międzynarodowa, obejmująca realizację zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie telekomunikacji, w sprawach wynikających z zakresu właściwości departamentu, w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

  1. współpracy w ramach międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych o zasięgu światowym i regionalnym, w szczególności z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz Europejską Agencją do spraw Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GSA),

  2. polityki wykorzystania widma radiowego.

 14. Koordynacja budowy sieci szerokopasmowych, w tym utrzymanie trwałości „Projektu systemowego - Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu”.

 15. Utrzymanie trwałości projektu „System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portalu Polska Szerokopasmowa - SIPS”.

 16. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie budowy dostępu do sieci szerokopasmowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze.

 17. Realizacja zadań w zakresie 1. osi priorytetowej POPC, w tym współpraca o której mowa w § 19 pkt 2, w ramach merytorycznej właściwości departamentu, z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich.

 18. Realizacja projektu wspierającego wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

 19. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad:

  1. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

  2. Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym.

Kontakt

Departament Telekomunikacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455918
e-mail: sekretariat.dt@mc.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.04.2019 15:41 Monika Kreczmańska
Pierwsza publikacja:
24.04.2019 15:41 Monika Kreczmańska