Departament Zarządzania Danymi

Naszym głównym zadaniem jest zachowanie porządku oraz dbanie o funkcjonalność baz danych. Zależy nam, aby przepływ informacji między urzędami publicznymi a obywatelem był płynny, a zarazem zgodny z procedurami bezpieczeństwa, dlatego dziedziną naszych działań jest również inicjowanie usprawnień procesów prawnych w zakresie danych.

Dyrektor: Maciej Kawecki

Zadania departamentu

  1. Działanie na rzecz współpracy między podmiotami administracji publicznej a przedsiębiorcami w rozwoju metod zarządzania w oparciu o dane oraz podnoszeniu efektywności administracji.

  2. Wspieranie interesariuszy w rozwoju kompetencji analitycznych, wykorzystania danych w zarządzaniu i osiąganiu związanych z tym korzyści społecznych.

  3. Tworzenie możliwości technicznych i proceduralnych dla usprawniania procesów zarządzania w oparciu o dane.

  4. Zarządzanie wspólnymi zasobami analitycznymi, metadanymi, ewidencją źródeł.

  5. Inicjowanie i nadzór nad projektami z zakresu analityki danych administracji publicznej, koordynacja inicjatyw o znaczeniu międzyresortowym.

  6. Bieżący monitoring korzyści, kosztów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem danych w administracji publicznej.

  7. Wprowadzanie i kontrola stosowania standardów architektury danych systemów informatycznych i zarządzania danymi w administracji publicznej.

  8. Prowadzenie spraw krajowych z zakresu kształtowania polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontakt

Departament Zarządzania Danymi
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455852
e-mail: sekretariat.dzd@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.05.2019 11:29
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 13.05.2019 11:29
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk